ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์

การงานอาชีพ


การงานอาชีพเป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการทำ งานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ แข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง มีความสุข

บทเรียน

รายวิชา

หน่วยที่ 1 งานอาชีพ

หน่วยที่ 2 งานเกษตร

หน่วยที่ 3 งานช่างอาชีพพารวย

ขอบคุณข้อมูลสื่อการเรียนการสอนจาก ยูทูป. https://www.youtube.com/

ขอบคุณข้อมูลสื่อการเรียนการสอนจาก ยูทูป. https://www.youtube.com/