เศรษฐศาสตร์ ม.4

นักเรียนสามารถเข้าศึกษา ทบทวนเนื้อหา หน่วยที่ 5ก่อนทำใบงานและทดสอบหลังเรียน


หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องนโยบายการเงิน การคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ห้องเรียนออนไลน์