คณิตศาสตร์ Online

By T.Thongjan Mirasingh

ครูทองจันทร์ มิระสิงห์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

คำชี้แจง

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยการรวบรวมวิดีทัศน์การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนเลือกเนื้อหาบทเรียนที่นักเรียนต้องการศึกษา จากรายการหัวข้อเนื้อหาบทเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้น และเมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาเสร็จแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เพื่อเป็นการทบทวนหากนักเรียนยังไม่เข้าใจให้นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนอีกครั้ง และทำแบบทดสอบท้ายบทและประเมินตนเองเมื่อสิ้นสุดการเรียนในแต่ละบท

ผู้จัดทำขอขอบคุณเว็บไชต์บทเรียนออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ เจ้าของและผู้ผลิตบทเรียนออนไลน์เพื่อการศึกษา บริษัทอักษรเจริญทัศน์ และโอเรนด้าติวเตอร์.คอม รายวิชา IS โดย ดร.ณัฐวดี วังสินธ์ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ที่รวบรวมไว้เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาในครั้งนี้ และหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนและผู้ที่สนใจทุกท่าน


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ให้นักเรียนทุกคนเข้าศึกษาเนื้อหาในเว็บนี้ทุกวัน โดยให้ศึกษาเนื้อหา

(ปริ้นทำในเอกสาร/เขียนลงสมุด) ให้ครบทั้งเอกสารประกอบการเรียนและแบบฝึกหัด

นัดหมาย

นักเรียนที่ติด ร เนื่องจากไม่สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ให้ติดต่อขอสอบโดยตรง กับครูที่ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในวันและเวลาราชการ

กรณีติด 0 , ร (ไม่ได้ขาดสอบ) ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก