แบบบันทึกตำแหน่งที่ตั้งบ้านนักเรียน (GPS)

คำชื้แจง  ให้ครูเลือกห้องเรียนที่เป็นครูที่ปรึกษา  ตามคำสั่งโรงเรียน  ปีการศึกษา 2566

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6