VOLBA KANDIDÁTA NA JMENOVÁNÍ DĚKANEM FSI VUT v brně

NA FUNKČNÍ OBDOBÍ ÚNOR 2018 - LEDEN 2022


Akademický senát Fakulty strojního inženýrství

Vysokého učení technického v Brně (AS FSI)

vyhlašuje

volbu kandidáta na jmenování děkanem FSI VUT v Brně

na funkční období únor 2018 – leden 2022

Na funkční období únor 2018 - leden 2022 byl zvolen jako kandidát na jmenování děkanem současný děkan FSI doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.

Protokol o volbě níže.

1. Související dokumenty

Volba kandidáta na jmenování děkanem se řídí zejména těmito dokumenty:

Vysokoškolský zákon

Statut VUT

Statut FSI

Volební řád AS FSI (dále jen VŘ AS FSI)

Vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkanem

2. Volební komise

Volbu kandidáta na jmenování děkanem organizuje a řídí Volební komise pro volbu kandidáta na jmenování děkanem jmenovaná AS FSI (dále jen Volební komise) ve složení:

● Mgr. Petr Vašík, Ph.D. - předseda

● doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.

● Ing. Tereza Konečná

● RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

● Bc. Michaela Daňková

● Ing. Pavel Ramík

● Ing. Jakub Hurník

● Michal Belza

● prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.

3. Harmonogram

Volba kandidáta na jmenování děkanem se řídí tímto harmonogramem:

Činnost Termín

Návrhy kandidátů na jmenování děkanem do středy 6. 12. 2017 do 13:00 h

Odstranění případných chyb v návrzích kandidátů do pátku 8. 12. 2017 do 13:00 h

Odevzdání volebních programů kandidátů včetně návrhu proděkanů do pondělí 11. 12. 2017 do 13:00 h

Sestavení kandidátní listiny do pondělí 11. 12. 2017 do 14:00 h

Doručení dotazů (určených kandidátům) Volební komisi v písemné do úterý 12. 12. 2017 do 10:00 h

nebo elektronické formě před předvolebním shromážděním

Předvolební shromáždění akademické obce FSI VUT v Brně úterý 12. 12. 2017 ve 14:00 h

Volba kandidáta na jmenování děkanem čtvrtek 14. 12. 2017 od 14:00 h

Zveřejnění výsledků volby do pátku 15. 12. 2017 do 12:00 h

4. Návrhy kandidátů

Návrhy kandidátů na jmenování děkanem mohou podat členové akademické obce FSI VUT (viz VŘ AS FSI, čl. 14, odst. 1.).

Návrhy podá navrhovatel (-é) písemně volební komisi. Návrhy musejí obsahovat (viz VŘ AS FSI, čl. 14, odst. 2.):

a) jméno a příjmení včetně titulů, věk, zařazení a pracoviště navrhovaného kandidáta,

b) souhlas navrženého s kandidaturou,

c) jméno (-a) a podpis (-y) navrhovatele (-ů).

Návrhy je nutno doručit Volební komisi písemně do středy 6. 12. 2017 do 13:00 h (viz Harmonogram) prostřednictvím sekretariátu AS FSI:

Brigita Rohovská

FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, 61669 Brno

místnost: A1/0226

telefonní klapka: 2147

email: rohovska@fme.vutbr.cz

Odstranění případných chyb v návrzích kandidátů bude provedeno ve spolupráci Volební komise s navrhovateli do pátku 8. 12. 2017 do 13:00 h (viz Harmonogram).

5. Volební programy kandidátů

Podmínkou kandidatury je vypracování volebního programu včetně návrhu proděkanů (viz VŘ AS FSI, čl. 14, odst. 3.) a jeho předání Volební komisi do pondělí 11. 12. 2017 do 13:00 h (viz Harmonogram) prostřednictvím sekretariátu AS FSI Brigita Rohovská

Programové prohlášení kandidáta na jmenování děkanem FSI VUT v Brně pro období 2018-2022 - doc. Ing. Jaroslava Katolického, Ph.D.

6. Kandidátní listina

Z obdržených návrhů splňujících všechny náležitosti sestaví Volební komise kandidátní listinu (čl. 14 odst. 4 VŘ AS FSI), kterou předá předsedovi AS FSI do pondělí 11. 12. 2017 do 14:00 h (viz Harmonogram) a která bude zveřejněna v této sekci.

Kandidátní listina pro volbu kandidáta na jmenování děkanem FSI VUT v Brně pro období 2018-2022


7. Předvolební shromáždění

Předvolební shromáždění akademické obce FSI VUT se uskuteční

v úterý 12. 12. 2017 ve 14:00 h

v aule Q,

areál FSI VUT, Technická 2896/2

(viz Harmonogram). Mimo dotazů, které bude možno položit kandidátům na tomto shromáždění ústně nebo písemně, lze písemné dotazy taktéž předat do úterý 12. 12. 2017 do 10:00 h (viz Harmonogram) Volební komisi prostřednictvím sekretariátu AS FSI

Brigita Rohovská

kontakt viz výše

Volební komise takto doručené dotazy neprodleně předá kandidátům.

8. Volba

Volba kandidáta na jmenování děkanem proběhne na 2. řádném zasedání AS FSI ve čtvrtek 14. 12. 2017 od 14:00 h (viz Harmonogram).

9. Výsledky volby

Výsledky volby kandidáta na jmenování děkanem budou zveřejněny v této sekci do pátku 15. 12. 2017 do 12:00 h a v zápisu z 2. řádného zasedání AS FSI.

Protokol o volbě kandidáta na jmenování děkanem