ВИМОГИ

ДО ОФОРМЛЕННЯ

ТЕЗ ДОПОВІДІЗагальні вимоги


Назва статті, інформація про автора, текст статті, анотації, ключові слова друкуються на аркуші формату А4; міжрядковий інтервал – 1; шрифт – Times New Roman 12, абзацний відступ – 1,25 см. Усі поля по 20 мм. Графічні об’єкти чи малюнки, що використані в статті, мають бути чорно-білими, чіткими, у форматі: jpg, gif, bmp; зображення, виконані в MS Word, не приймаються.

В тексті статті покликання на використані джерела подаються у квадратних дужках; зазначаються порядковий номер і через кому сторінка цитованого джерела, наприклад: [7, с. 35], на декілька джерел [3; 5; 7]. Сторінки статті не нумеруються.

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту (не більше 10 джерел; самоцитування – не більше 20%) під назвою «Список використаних джерел» (ДСТУ 8302:2015) за алфавітом без двокрапки. Заборонено автоматичну нумерацію джерел. Кожне нове джерело в списку використаних джерел починається з абзацного відступу (1, 25 см). Адресу інтернет-джерела (за необхідності) необхідно подавати з абзацного відступу (1,25 см) без нумерації. Після кожного опису джерела ставиться крапка. У списку використаних джерел між цифрами на позначення сторінок ставиться тире (–), проте не виділяється пробілами до і після.

Текст потрібно набирати без переносів слів. Абзацні відступи форматувати за таким алгоритмом: виділити необхідний текст; у діалоговому вікні «Абзац» виставити такі параметри: вирівнювання – по ширині, відступ справа – 0 см, відступ зліва – 0 см, інтервал перед – 0 пт, інтервал після – 0 пт, міжрядковий інтервал – 1, відступ першого рядка – 1,25 см.

Увага! Заборонено форматувати абзаци за допомогою пробілів і табулятора. При набиранні тексту слід дотримуватись таких загальних норм: між словами ставити тільки один пробіл; розрізняти тире (–) та дефіс (-); лапки використовувати у варіанті « »; апостроф використовувати у варіанті ’ (об’єкт, зв’язок, обов’язково тощо). Дефіс (-) не відокремлюється пробілами від слів. Тире (–) в тексті обов’язково з обох боків відділяють пробілами. Між словами не використовувати нероздільний пробіл.

Обсяг тексту: 3-4 повних сторінок зі списком використаних джерел


ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ


1. Напрям конференції (вказати номер).

2. Назва доповіді (великими літерами, напівжирний шрифт, рівняння по центру без абзацного відступу).

3. Ім’я та прізвище автора (напівжирний шрифт), здобувач ступеня вищої освіти «бакалавр» або «магістр», або «доктор філософії» (рівняння по центру без абзацного відступу).

4. Науковий керівник: ініціали та прізвище наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання (рівняння по центру без абзацного відступу).

5. Повна назва установи, де навчається автор; країна (рівняння по центру без абзацного відступу).

6. Продублювати 2 та 3 пункти англійською мовою.

7. Анотація українською мовою (2-3 речення, рівняння по ширині з абзацного відступу).

8. Ключові слова українською мовою (не більше 6, рівняння по ширині з абзацного відступу).

9. Анотація англійською мовою (2-3 речення, рівняння по ширині з абзацного відступу).

10. Ключові слова англійською мовою (не більше 6, рівняння по ширині з абзацного відступу).

11. Текст тез (рівняння по ширині з абзацного відступу).

12. Список використаних джерел (без двокрапки, рівняння по центру без абзацного відступу).


Приклад оформлення тез здобувачів вищої освіти


Напрям конференції (вказати номер)

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНО-ГІГІЄНІЧНИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Ліна Береженна, здобувач ступеня вищої освіти «бакалавр» («магістр»)

Науковий керівник: О. В. Шикиринська, кандидат педагогічних наук, доцент

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна)

FORMATION OF CULTURAL AND HYGIENIC SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN

Lina Berezhenna, bachelor’s student (master’s student)

Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University (Ukraine)

Анотація. В статті розкриваються особливості формування культурно-гігієнічних навичок як основи здорового способу життя дошкільників. Автор статті презентує прийоми використання театрального мистецтва з дітьми.

Ключові слова: театральна діяльність, драматизація, здоровий спосіб життя, культурно-гігієнічні навички.

Abstract. The article reveals the features of the formation of cultural and hygienic skills as the basis of a healthy lifestyle in preschoolers. The author of the article presents a method of using theatrical art with children.

Key words: theatrical activity, drama, healthy lifestyle, cultural and hygienic skills

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст ….

Список використаних джерел

1. Демченко О. П. Експлікація феномену соціальної обдарованості в контексті психолого-педагогічних досліджень. Людинознавчі студії : збірник наукових праць ДДПУ. Дрогобич, 2015. С. 134-145.

2. Кіт Г. Педагοгіка загальна: практикум. Вінниця : Нілан–ЛТД, 2015. 140 с.

3. Кривошея Т. М. Наступність у навчанні та вихованні дітей дошкільного і молодшого шкільного віку в педагогічній спадщині Я. А. Коменського. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія : Педагогіка : збірник наукових праць. 2009. № 28. С. 349-354.

4. Крутій К., Зданевич Л. Інформаційний шум у закладах освіти: причини виникнення і шляхи подолання. Учитель початкової школи. 2020. №3. С. 5-9.

5. Пахальчук Н. О., Мируха О. І., Романенко Г. М. Педагогічні умови активізації рухової активності дітей. Молодий вчений. 2019. № 5.2 (96.2). С. 72-75. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/5.2/17.pdf (дата звернення: 23.05.2022 р.).

6. STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт: альтернативна програма формування культури інженерного мислення в дітей передшкільного віку / наук. керівник К. Л. Кру­тій; автор. колектив: Грицишина Т. І., Голюк О. А., Деснова І. С., Зданевич Л. І., Каплуновська О. М., Карук І. А., Кривошея Т. М, Крутій К. Л., Патрикеєва О. А., Присяжнюк Л. А., Родюк Н. Ю., Стахова І. А., Стеценко І. Б., Черноморець В. В., Шикиринська О. А. Запоріжжя : ЛІПС ЛТД, 2020. 148 с.

7. Pakhalchuk N. O., Holyuk O. A. Problems of physical activity in vocational training of future teachers. Physical education of students. 2018. Vol 22, № 1. P. 45-50.


ДЛЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ


1. Напрям конференції (вказати номер).

2. Назва доповіді (великими літерами, напівжирний шрифт, рівняння по центру без абзацного відступу).

3. Ім’я та прізвище автора (напівжирний шрифт), науковий ступінь, вчене звання (за наявністю).

4. Повна назва установи, де працює автор; країна (рівняння по центру без абзацного відступу). Якщо автори працюють у різних установах, то назву установи потрібно подавати після кожного співавтора.

5. Продублювати 2 та 3 пункти англійською мовою.

6. Анотація українською мовою (2-3 речення, рівняння по ширині з абзацного відступу).

7. Ключові слова українською мовою (не більше 6, рівняння по ширині з абзацного відступу).

8. Анотація англійською мовою (2-3 речення, рівняння по ширині з абзацного відступу).

9. Ключові слова англійською мовою (не більше 6, рівняння по ширині з абзацного відступу).

10. Текст тез (рівняння по ширині з абзацного відступу).

11. Список використаних джерел (без двокрапки, рівняння по центру без абзацного відступу). Якщо в тезах автор презентував лише результати власних досліджень, то список використаних джерел можна не подавати.


Приклад оформлення тез науково-педагогічних працівників


Напрям конференції __ (вказати номер)

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ: ФІЛОСОФСЬКЕ ПІДҐРУНТЯ

Катерина Крутій, доктор педагогічних наук, професор

Ірина Деснова, кандидат педагогічних наук, доцент

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна)

PECULIARITIES OF THE ACTIVITY APPROACH IN PRESCHOOL EDUCATION: PHILOSOPHICAL FUNDAMENTALS

Kateryna Kruty, Doctor of Education, Professor

Iryna Desnova, Candidate of Pedagogy, Associate Professor

Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University (Ukraine)

Анотація. У статті проаналізовано тлумачення терміну «діяльнісний підхід». Розглянуто види діяльності з точки зору філософії. Запропоновано авторське бачення використання діяльнісного підходу в освітньому процесі з дітьми дошкільного віку.

Ключові слова: діяльнісний підхід, види діяльності, діти дошкільного віку.

Abstract. The article analyses the interpretation of the term «activity approach». Types of activity from the point of view of philosophy are considered. The author's vision of using the activity approach in the educational process with preschool children is proposed.

Key words: activity approach, types of activity, preschool children.

Якщо тези іноземною мовою, то анотація та ключові слова подаються лише мовою оригіналу


Координатори конференції:

+38 0675060043 – Шикиринська Олександра Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри дошкільної освіти ВДПУ імені Михайла Коцюбинського.

+38 0678772783 – Колосова Олена Вікторівна – кандидат педагогічних наук, заступник декана з наукової роботи факультету дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної ВДПУ імені Михайла Коцюбинського.