Зимові свята в Україні 2017

Winter holidays in Ukraine 2017

Як все починалось

How it all StarT'ed

Це наша перша взаємодія з фінським міжнародним проектом. Наша навчальна спільнота рада ставити нові цілі і ставати краще разом зі СтарТ. Завдяки співробітництву зі СтарТ, ми познайомилися з новою моделлю дошкільноі освіти. А наш садочок перейшов на впровадження міждисциплінарних проектів для виконання стандартів украінськоі освіти.

Перш за все, ми вирішили запитати дітей, про що б вони хотіли дізнатися. На основі опитування та побажань дітей, ми розпочали навчання. В той час їм була цікава тематика зими, зимових свят та традицій в Україні. В процесі роботи над цими інтересами, ми приєдналися до участі в проекті СтарТ і сфокусувалися на запропонованій категорії - “Well being”. Відтоді, під час занять ми більше приділяли уваги фізичним вправам. Діти вивчали матеріали у процесі гри та в русі. Діти стали краще запам’ятовувати. Також ми вивчали сезонні страви українськоі кухні, з точки зору здорового харчування. Завдяки акценту на темі “Well being” діти стали частіше гуляти на дворі. Більш того, вони вивчали про зиму і українські традиції під час прогулянок, на свіжому повітрі. Дітям було весело. Вони стали більш щасливими. А це найкращий показник ефективної співпраці зі СтарТ.

This is our first participation with the Finnish international project. Our learning community is happy to make new goals and be better with StarT. Thanks to the cooperation with StarT we’ve got to know about new model of pre-school education. And our kindergarten has already involved some interdisciplinary projects to improve the standards of Ukrainian education.

First of all, we decided to ask the children what they would like to know. On the basis of the survey feedback and the wishes of the children we started training. At that time they were interested in the theme of winter, winter holidays and traditions in Ukraine. In the process of working on these interests, we joined StarT project and focused on the category of “Well being”. Since then, during the classes, we paid more attention to the physical exercises. Children learned the materials in the process of game and motion. Kids started to remember much better. Also, we learned about the seasonal dishes of Ukrainian cuisine, from the point of view of healthy nutrition. Due to the focus on the theme of “Well being” children began to play outside more often. Moreover, they spoke about Ukrainian traditions and the winter during a walk and on the playground. The children had fun. And this is the best indicator of our effective cooperation with StarT.

Зимові свята та традиції в Україні

Термін проекту 1 січня — 14 січня

Керівник: Штихалюк Олена

Учасники: діти (різновікова група 3-6 років), їх батьки, та педагоги

Анотація проекту: Зима…Що цікавого можна побачити взимку? Навкруги лежить сніг. Природа неначе завмерла. ЇЇ барви невиразні, ніби стерті. Чи так це? Як ви думаєте? Зима сувора, але дуже чарівна пора року. Зима хазяйнує скрізь, куди не глянь...

Завдання проекту: Зібрати інформацію про зимовий народний календар, про народні святкові страви, рухливі народні ігри і забави, спостерігати за явищами природи взимку, з’ясувати, як описують письменники зиму в своїх творах, чи збуваються народні прикмети; розкрити взаємозв’язок уяви і творчості, намалювати малюнки, виготовити власні вироби на зимову тематику. Як підсумок: створити колективний лепбук.

ВІДЕО-ЗВІТ ПРОЕКТУ

Winter holydays and traditions in Ukraine

Project terms January 1 — January 14

Project Lead: Olena Shtykhaluik

Participants : children (3-6 years), parents, and teachers

Project summary: Winter ... What interesting things can be seen in the winter? Around dumb snow. Nature as if frozen. Its colors dim, as if erased. Is this true? How do you think? Winter is harsh, but very charming season. Winter boss wherever you look.

Project objectives: To collect information about people's winter calendar of national holidays meals, outdoor folk games and fun, watch the phenomena of nature in winter, figure out how to describe the winter writers in their works, whether true folk omens; the interrelation of imagination and creativity, draw pictures, make their own products on a winter theme. As a result, a collective lepbuk.

PROJECT VIDEO REPORT

3 січня - Птахи, які зимують на теренах України.

Екологічне виховання “Збережемо ялинку”

January 3 - Birds that overwinter in Ukraine.

Environmental study (Save the сhristmas tree)

Важко доводиться птахам узимку. Адже страшнішим за люті морози для них є голод. Ми розповіли, які птахи зимують в Україні, і як вони добувають собі їжу. В цей день діти дізнались, що головним завданням птахів, що зимують, є постійний пошук їжі і надійне місце для проживання, щоби була змога заховатися від холодів. Деякі різновиди, які гніздяться в нашій країні (наприклад, яструби, синиці, снігурі, горобчики, дятли, сойки), стають набагато помітніші всім містянам в зимову пору, так як збираються там у постійних пошуках потрібної їжі. Зима – важка пора для птахів, тому варто їм допомогти перезимувати.

Завдання дня: Змайструй годівничку і допоможи пташечкам пережити люті морози.

It is difficult to have the birds in winter. After all, worse than severe frosts for them is hunger. We were told that the birds spend the winter in Ukraine and how they get their food.

On this day, the children know that the main task of the birds that winter is a constant search for food and a safe place to stay in order to permit the escape from the cold. Some species that nest in our country (such as hawks, titmice, bullfinch, sparrow, woodpeckers, jays) are much more visible to all townspeople in winter, since going there in constant search of the right food. Winter - a difficult time for birds, so you should help them survive the winter. The task of the day: Produce feeder chuck and help to survive the fierce cold.

Діти з захопленням розповідали як вони святкували Новий рік.

Яка у вас була ялинка? А от що робити з ялинкою, коли свята закінчаться?

Ми розповіли:

 • Під час санітарних рубок лишається багато залишків дерев, які були відсіяні лісниками як нежиттєздатні. Такі дерева не годяться на продаж або для промисловості. Проте з їх гілок цілком можна зробити новорічні прикраси.
 • Останніми роками дедалі частіше почали з’являтися оголошення про продаж не зрубаних, а живих ялинок. Головним аргументом покупки такої ялинки, ялинки «в горщику», є факт збереження ялинки живою.
 • Ще одним варіантом, який поки дуже мало поширений у нас, є оренда новорічної ялинки. Ялинка зростає у відповідній тарі у спеціальному питомнику, а на час святкування її можна орендувати і поставити в своїй оселі – справжню і живу.
 • Новорічні ялинки після свят викидають на смітник.

А можна знайти їм інше застосування……

Для саду та городу:

Гілками ялинки можна обв’язати знизу стовбури дерев – груш та яблунь, це захищає від зайців. Із хвої роблять добриво й засіб від шкідників: перемелюють її в кавомолці на борошно, посипають ним молоду редьку, тоді її ніщо не їсть. Можна підживлювати розсаду. Весною можна взяти однакову кількість землі та хвої, перемішати. Суміш стає такою пухкою, що просто серце радіє.

Підживлюють насіння і розсаду помідорів, тоді томати ростуть великі та соковиті.

Є ще й інша користь від хвойних дерев – для тварин.

Наші тварини (кози, олені, антилопи) будуть безмежно раді такому подарунку! Виявляється їх гілочки дуже подобаються лосям, вівцям і….рибам. У великих рибгоспах засохле гілля розміщують у воді, щоб риба навесні могла на нього нереститися.

Для благоустрію оселі:

Непотрібні після свят сосни та ялини стануть також у пригоді тим, хто має творчу жилку і хист до майстрування. Шматок стовбура ялини чи сосни з кількома ярусами гілок або сучків – це монолітна й дуже міцна дерев’яна конструкція. Тому вибір, зроблений на її основі, буде набагато міцнішим, ніж той, який зібрано з окремих деталей. З колишніх новорічних ялинок цілком можна змайструвати предмети, що матимуть практичне значення і довго служитимуть.

Діти були в захваті!

Children enthusiastically told how they celebrated the New Year.

What you had a tree? But what about the tree when the holidays end?

We are told:

 • When sanitary cuttings left many remnants of trees that were eliminated as foresters viable. These trees are not suitable for sale or for industry. However, their branches it is possible to make Christmas ornaments.
 • In recent years, increasingly began to appear no classified ads felled but living trees. The main argument of this purchase Christmas trees, Christmas trees "in the pot", is the fact that saving trees alive.
 • Another option, which has very little common to us is to rent a Christmas tree. Christmas tree grows in the appropriate container in a special nursery, and in the celebration you can rent and put in your home - real and alive.
 • Christmas trees after the holidays thrown in the trash.

And they can find another use ......

For garden:

The branches of trees can tie underneath trees - pears and apples, it protects against rabbits. With needles make fertilizer and pest remedy, grind it in a coffee grinder flour, sprinkle them young radish, then its nothing to eat. You can feed the seedlings. Spring can take the same amount of land and needle and mix. The mixture becomes so loose that just heart rejoices.

Fueled seeds and seedlings of tomatoes, then grow tomatoes big and juicy.

There is another benefit of coniferous trees - for animals.

Our animals (goats, deer, antelopes) will be infinitely pleased to present this! It turns out their branches like a moose, sheep and ... fish. In large fish farm withered branches are placed in the water to fish in the spring it could spawn.


To decorate the house:

Unnecessary after the holidays pine and spruce will be also useful for those with a creative flair and talent for building. A piece of pine or spruce trunk with multiple tiers of branches or twigs - a monolithic and very sturdy wood construction. So the choice is made based on it will be much stronger than that collected from separate parts. Of the former Christmas trees it is possible to make subjects that have practical significance and long serve.

The children were thrilled!


4 січня - Досліди з водою та снігом

January 4 - Winter games and experiments with water

Ми з вами знаємо що взимку дуже холодно на вулиці, хоч поки що не багато снігу та льоду. Тож пропоную вам якось розвеселити нашу природу та наш прогулянковий майданчик кольоровими барвами, прикрасивши його кольоровими льодинками.

Завдання дня:

«Льодяні прикраси»

- в окремі баночки наливаємо воду та фарбуємо її різним кольором (синій, зелений, жовтий, червоний, оранжевий);

- кольорову воду розливаємо у формочки та вкладаємо туди ниточки;

- залишаємо формочки на морозі, щоб замерзла вода;

- виймаємо лід з формочок та прикрашаємо кущ (ялинку) кольоровими льодяними прикрасами.


We know that winter is very cold outside, though not yet a lot of snow and ice. So I suggest you somehow cheer our nature and our pleasure playground colored paints, colored decorate it with ice.

The task of the day:

"Ice Jewelry"

- In separate jars pour water and paint it a different color (blue, green, yellow, red, orange);

- Colored water is poured into molds and put back strings;

- Reserve molds in the cold to frozen water;

- Take out the ice from molds and decorate shrub (tree) ice colored ornaments


5 січня - Здорова їжа

January 5 - Setting the table (healthy food and holiday cookies)

А чи знаєте ви, що традиційно українці вживають здорову їжу?

Харчувалися українці продуктами, отриманими із власного господарства. Селяни вирощували злаки: жито, пшеницю, ячмінь, овес, гречку.

Велику роль у харчуванні українців відігравали овочі (картопля, капуста, буряк, цибуля, часник, огірки) та бобові (горох, квасоля, а в карпатських селах — також біб).

Важливу галузь селянського господарства складало тваринництво — доглядання корів, овець, кіз та свиней. Адже важливим харчовим продуктом було молоко, в той час як м'ясо вживали лише у свята. Споживання птиці (курей, гусей, качок) та яєць було також обмеженим: їх здебільшого продавали.

На зиму селяни солили огірки, квасили капусту та буряки. Страви в Україні поживі та корисні.

Так і ми у нашому садочку годуємо малят стравами корисними, здоровими, де багато овочів та фруктів.

Малята із радістю та смаком їдять “червоний борщ з квасолею”, вареники, деруни з картоплі, сирники із сметаною, багато овочів, зелені та фруктів…

Смачного!

Did you know that traditional Ukrainian drink healthy food?

Ate Ukrainian products derived from their own farm. Farmers cultivated grains: rye, wheat, barley, oats, buckwheat.

Important role in the diet played a Ukrainian vegetables (potatoes, cabbage, beets, onions, garlic, cucumbers) and legumes (peas, beans, and in Carpathian villages - and beans).

An important area of ​​farm livestock accounted for - looking cows, sheep, goats and pigs. It was an important food product milk, while the meat consumed only on holidays. Consumption of poultry (chickens, geese, ducks) and eggs were also limited: they are mostly sold.

In winter farmers salted cucumbers, cabbage and beets. Food of Ukraine in food and helpful.

So we feed our kids kindergarten useful food, healthy, where many fruits and vegetables.

Kids happy to eat and taste "red soup with beans", dumplings, potato pancakes with potatoes, cheese cakes with sour cream, lots of vegetables, herbs and fruit ...


5 січня - Майстер клас “Печиво для Миколая”

January 5 - Setting the table (healthy food and holiday cookies)

Майстер клас “Печиво для Миколая”

Давайте уявимо, що за допомогою чарівної палички ми перенеслись в сиву давнину в гості до Св. Миколая, в майстерню, де створювалися незвичайні подарунки, та допоможемо підготуватися до свята. І сьогодні ми з вами виготовимо миколайчики. (солодке печиво)

Миколайчик - це медовий пряник.

У давнину в Миколаїв день (один із зимових свят ) наші пращури робили і розфарбовували печиво, яке використовувалося потім при оздобленні ялинок на Новий рік і Різдво.

Рецепт випічки миколайчиків:

Для роботи: дощечка, каталка, формочки.

Тісто:

1 яйце 1 ст. ложка меду 2 склянки борошна 2/3 склянки цукру 50 г маргарину або вершкового масла 1 ст. ложка сметани 1 ч. ложка соди, погашеної оцтом сіль на кінчику ножа

Глазур:

1 білок яйця ½ склянки цукрової пудри харчові барвники

Необхідно взяти тісто, положити його на дощечку, трохи присипати мукою. Беремо качалку, розкочуємо тоненько тісто та вирізуємо формочкою печиво.

На змащене маргарином деко викладаємо печиво і відправляємо його в добре розігріту духовку (180 С) на 5-7 хвилин. Готовим пряникам даємо декілька хвилин охолонути і розмальовуємо їх глазур'ю.

Самостійне виконання роботи дітьми (розкочування тіста, вирізування печива). Після випікання оздоблюємо - розмальовуємо їх глазур'ю.

Поки печиво готується пропонується дітям перегляд відео «Святий Миколай»


Master Class "Cookies for Nicholas"

Let's imagine that with the help of a magic wand we moved into ancient times to visit St. Nicholas, the studio, which created unusual gifts, and help prepare for the holiday.

Today we'll produce Mykolaychyky. (Sweet biscuits)

Mykolaychyk - a honey cake.

In ancient times in Nikolaev day (one of the winter holidays), our ancestors did and painted biscuit, which is then used in the decoration of Christmas trees at Christmas and New Year.

Mykolaychyk baking recipe:

For work: plates, chairs, molds.

Dough:

1 egg 1 spoon of honey 2 cups flour 2/3 cup sugar 50 gr margarine or butter 1 spoon sour cream 1 tablespoon baking soda, vinegar extinguished salt pinch

Glaze:

1 egg white ½ cup powdered sugar food coloring

It should take the dough, lay it on a plate, sprinkle with a little flour. Take a rolling pin, roll dough thinly and cut cookies molds.

On greased baking margarine Put the cookie and send it in a well-heated oven (180 C) for 5-7 minutes. Carrots ready to give a few minutes to cool down and Coloring icing.

Self fulfillment of children (rolling dough, cut cookies).

After baking fringe - they decorate them with icing.

While preparing cookies offered to children watching videos "Saint Nicholas"


6 січня - Святий вечір

January 6 - Holy night

Сьогодні дітки Святвечір. Вчора ми з вами говорили про здорову їжу, а сьогодні згадаємо страви, які готують на святвечір. Сьогодні ми продовжимо нашу розмову про атрибути, яким прикрашали житло на Різдво.

На стіл ставлять 12 пісних страв які, згідно з народним звичаєм, символізують 12 апостолів Христа. Ця традиція охоплює різні регіони України, варіативними однак є самі страви (окрім головних - куті й узвару) та спосіб їх приготування.

З давніх часів в Україні словом і ділом люди створювали у цей день образ багатства, щастя, миру і спокою у своєму домі.

Дідухсолом’яний оберіг – дух предків, дідів; символ доброго врожаю, злагоди в родині, достатку в домі. На Святвечір господар заносив дідуха до хати та встановлював його на покуті, де він перебував подекуди навіть до Водохреща (19 січня).

Завдання дня:

Відвідати з батьками виставку Дідухів на Софіїфській площі Києва.

Today kids Christmas. Today we are talking about a healthy diet, and now recall dishes that is prepared on Christmas. Today we continue our conversation about the attributes that decorated home for Christmas.

On the table put 12 meatless dishes which, according to popular tradition, symbolizing the 12 apostles of Christ. This tradition covers various regions of Ukraine is variable but most dishes (except the main - corner and stewed fruit) and the method of their preparation.

Since ancient times Ukraine in word and deed, people created this day the image of wealth, happiness, peace and quiet at home.

Didukh - straw amulet - the spirit of ancestors, grandparents; a symbol of good harvest, peace in the family, prosperity at home. On Christmas Eve recorded the master diduch the house and installed it on penance, where he was sometimes even to the Epiphany (January 19).

The task of the day:

Visit the exhibition Didukh with parents to Sofiyifskiy area in Kyiv.


10 січня - Весела коляда

January 10 - Marry Colyada

Пам'ятаєте, ми з вами говорили , що перед Різдвом Христовим зустрічають Святий Вечір. Усі чекають, коли зійде вечірня зоря, що має сповістити всім людям про велике чудо - народження Сина Божого. Та ось зоря зійшла і почалося святкування.

Співаючи колядки, хлопці і дівчата переодягаються у козу, ведмедя, журавля, чорта, і цей звичай йде також із давніх часів і нагадує ігри веселих скоморохів. Головна мета колядників - не тільки звеселити хазяїв і самим отримати щедру нагороду, а ще й накликати щастя і достаток для господаря-хлібороба у наступному році.Що ж таке "Коляда"?

В Україні слово коляда має три значення:

1) Коляда - це Різдвяні свята: «Будьте здорові з колядою!»

2) Коляда - це пісня, яка співається під час Різдвяних свят: «Пустіть його до хати, він вам буде коляду співати!»

3) Коляда - це винагорода за величальну пісню: «Он і пан іде, коляду несе: коробка вівса, зверху ковбаса!»

Завдання дня:

Відвідати з батьками бабусь і дідусів та заколядувати їм.


Remember, we have said that before Christmas encounter. All waiting to come sunset, which is to inform all people about the great miracle - the birth of the Son of God. And the star came down and started celebrating.

Singing carols, boys and girls dress up in goat, bear, crane, hell, and this custom is also a long time and reminds game of merry musicians. The main objective of carolers - not only may comfort and scored thus get a generous reward, but also self-fulfilling happiness and prosperity for the owner-farmer next year. What is "Carol"?

In Ukraine Carol word has three meanings:

1) Carol - Christmas is: "Stay healthy with carols!"

2) Carol - a song that is sung during the Christmas holidays, "Suffer it to the house, he will sing carols!"

3) Carol - a reward for song: "Online and Mr. goes, carols is: a box of oats, top sausage!"

The task of the day:

Visit with parents grandparents and sing them a carol song.


11 січня - Матиматична подорож до пінгвінів

January 11 - Mathematical travelling to the penguins

 • Ми сьогодні вирушаємо у віртуальну подорож, але спочатку потрібно подивитися на карту і намітити маршрут. Діти,скажіть, що означає синій колір на мапі? ( Відповіді дітей). Педагог узагальнює відповіді дітей: «Синім кольором позначені океани, моря, озера і річки.»
 • Подивіться на цю схему. Подумайте і скажіть, куди ми відправимося зараз? Хто здогадається? (схема картинка)

- Чому ви думаєте, що в Антарктиду?

- Давайте знайдемо на глобусі Антарктиду.

- Яким кольором вона позначена ? Чому ?

- На чому ми можемо туди дістатися? Який найшвидший вид транспорту ви знаєте? (Літак.)

Я пропоную пройти на бор цього чудового лайнера. Проходьте, шановні пасажири і займайте місця, згідно з місцями, зазначеними на ваших квитках. (На місцях картки з різною кількістю кружечків. У дітей на квитках цифри. Треба знайти місце, на якому кількість кружечків відповідає цифрі на квитку).

Антарктида – саме холодне місце на планеті Земля. Тут постійні морози. Земля вкрита дуже товстим льодом, що нагадує гори Тому люди в Антарктиді не живуть. Навколо Антарктиди – Тихий океан. В океані плавають величезні шматки льоду – айсберги, вони різної форми. Давайте поглянемо, які геометричні фігури вони нам нагадують.

- Поки ми летимо, давайте згадаємо, які тварини можуть зустрітися в Антарктиді?

- Прямо по курсу айсберги, сніг, лід. Ми наближаємося до Антарктиди. Нас зустрічає наш знайомий пінгвін зісвоїми друзями. Як багато друзів у нашого пінгвіна, треба їх порахувати.

Викладання цифрового ряду в межах десяти, знайди сусіда.

- Пінгвінчик зі своїми друзями пінгвінами виліпили сніговиків, але ніяк не можуть порахувати гудзики. Давайте їм допоможемо. Дидактична гра «Порахуйте гудзики».

- Та тут деякі сніговики розвалилися, відремонтуємо їх.

Дидактична гра «Веселі сніговики»

- Ой дітки погляньте не тільки ми прилетіли в Антарктиду. Тут ще в гостях маленькі гномики, їм потрібно допомогти побудувати будиночки.

Дидактична гра «Побудуй будинок для гномика».

- Дуже весело нам з пінгвінами, але це ж Антарктида і тут дуже холодно. Наш друг пінгвін запрошує нас зігрітися та випити з ними склянку молока з печивом. Та щоб отримати склянку молока з печивом необхідно розв’язати задачу. Дидактична гра «Фішки-печиво для склянки молока».

1.Білочка принесла шишки та горішки, всього чотири плоди. Горішків було більше, ніж шишок. Скільки шишок і скільки горішків принесла білочка?

2.Надворі гралося 5 дітей. Коли двоє хлопчиків пішло додому, то серед дітей, які залишилися, більше стало дівчат. Скільки спочатку гралося дівчат і скільки – хлопчиків?

- Ось і підійшла до кінця наша подорож. І нам вже час повертатись назад. Давайте ми попрощаємось з нашим другом пінгвіном. Займайте свої місця у літаку і поки ми летимо, пригадаємо, чим ми з вами сьогодні займалися?


 • We now go on a virtual journey, but first you need to look at a map and outline the route. Children, tell me, which means blue on the map? (Replies children). The teacher summarizes the responses of children "are marked in blue oceans, seas, lakes and rivers."
 • Look at this diagram. Think and tell me where we go now? Who would guess? (Figure picture)

- Why do you think that in Antarctica?

- Let's find on the map of Antarctica.

- What color is designated? Why?

- What can we get there? What is the fastest mode of transportation do you know? (Plane.)

I suggest to pass on this wonderful ship boron. Come, dear passengers and takes place according to the place indicated on your ticket. (On the field cards with different numbers of circles. The children at the ticket numbers. We need to find a place where the number of circles corresponds to the number on the ticket).

Antarctica - is a cool place on Earth. There are always cold. The land is covered with a thick ice that resembles a mountain in Antarctica is why people do not live. Around Antarctica - Pacific. In the ocean, huge chunks of floating ice - icebergs, they are different shapes. Let's see what geometric shapes they resemble us.

- While we fly, let us remember that animals can meet in Antarctica?

- Directly at the rate of icebergs, snow and ice. We are approaching Antarctica. We met with our penguin friend your friends. As many of our friends in the penguin must count them.

Teaching digital within ten series, find a neighbor.

- Penguin with his friends the penguins fashioned snowmen, but can not count the buttons. Let them help you.

Didactic game "Count the buttons."

- And here are some snowmen collapsed, will repair them.

Didactic game "Funny Snowmen"

- Oh, look no kids once we arrived in Antarctica. There is still little dwarfs at a party, they need to help build houses.

Didactic game "Build a house for dwarfs."

- Very fun to us with the penguins, but that Antarctica and is very cold. Our penguin friend invites us to bask and drink with them a glass of milk with cookies. And to get a glass of milk with cookies should solve the problem. Didactic game "chip-cookie for a glass of milk."

1. Squirrel brought cones and nuts, only four results. Nuts were more than cones. How much and how many cones brought nuts squirrel?

2. Outside played for 5 children. When the two boys went home, children who remained became more girls. What originally been played and how many girls - boys?

- That came to an end our trip. And we have time to go back. Let us say goodbye to our friend penguin. Take their seats on the plane and while we're flying, remember what we are doing today?

12 січня - Арт-проект “ Пінгвіни”

January 12 - Art-project "Pinguins"

Ми з вами поговорили про птахів, які зимують на теренах України. Сьогодні хочу запропонувати вам познайомитись з іншими птахами, які люблять зиму найбільше. Це Пінгвіни - символ Антарктиди і живуть вони серед вічних снігів та витримують температуру -60С. Пташеня з'являється на світ, коли настає полярна весна, яка приносить удосталь їжі. Пінгвін покритий густим пухом. Тільки малюки підростають, як батьки відправляють їх у «дитячий садок» для пінгвінів. Там за малюками доглядають дорослі, охороняючи їх від хижаків. Пінгвінята ростуть швидко і їдять з хорошим апетитом. Малюк їсть на обід шість кілограмів риби і ще вимагає добавки!

Завдання дня:

А зараз ми з вами разом спробуємо намалювати родину пінгвінів. (Колективна робота)

Конструювання зі снігу “Сніговий будиночок для пінгвіна”.

Подивіться як багато снігу випало у нас. Сьогодні ми з вами зробимо будівлю для пінгвінів зі снігу.

Діти зі снігу ліплять будинок пінгвінів (утрамбовуючи сніг)

А після того, як будинок буде готовий, ми його розфарбуємо кольоровою водою.


We have talked about the birds that spend the winter in Ukraine. Today I want to invite you to meet with other birds who like winter the most. It Penguins - a symbol of Antarctica and they live among the eternal snows and withstand temperatures -60S. Fledgling is born when it is snowy spring that brings abundant food. Penguin is covered with thick fur. Only kids grow up, parents send them in "kindergarten" for the penguins. They take care of babies adults, protecting them from predators. Pinhvinyata grow quickly and eat with a good appetite. The kid eats for lunch six kilograms of fish and supplements are required!

The task of the day:

Now we'll try to draw together the penguin family. (Teamwork)

Design of snow "Snow house for Penguin."

Look how much snow fell here. Today we are building to make penguins with snow.

Children of snow mold penguin house (made from the bitter snow)

And after the house is ready, we will paint the colored water.


12 січня - Дослідницька діяльність “Різнобарвний сніг”

January 12 - Experiments “Colored snow”

Після снігопаду, коли на вулиці лежить пухнастий сніг виходимо з дітьми на прогулянку зробити наступний дослід. Взяли з собою кілька пляшок з гарячою підфарбованою гуашшю водою яскравого кольору. Гарячою водою буде простіше малювати — вона довше не замерзне. Діти малюють на поверхні снігу, просто виливаючи фарбовану воду з пляшки. Потім, піднявши лопаткою пофарбований шар, розглядаємо його уважно. Діти звернули увагу на те, що чим більше води лити на сніг, тим глибше проходить фарба. Чим пухкіший сніг – тим, знову ж, товщий профарбований шар. А якщо зі снігу скачати щільну кулю або просто його утрамбувати – профарбованим буде тільки верхній шар.

Малята з’ясували, як відбувається фарбування (шляхом проникнення частинок фарби між частинками предмета.)

After a snowfall, when it is fluffy snow leave the children for a walk to take the next experiment. Took a few bottles of hot water tinted with gouache bright color. Hot water will be easier to paint - it is not longer freeze. Children painted on the surface of the snow, just colored water pouring from a bottle. Then, lifting the spatula colored layer, consider it carefully. Children drew attention to the fact that the more water poured on the snow, the deeper the color is. The more snow - so, again, coloring thicker layer. And if the snow download a dense ball or ram it – coloring is only the top layer.

Kids learned how the painting (by penetration of particles of paint between the particles of the subject.)


13 січня - Щедрий вечір. Меланка

January - 13 The holiday of Melanka, Schedriy evening and kutya

Сьогодні ми з вами познайомимось ще з одним українським святом щедрим вечором, Меланкою.

Меланка - це обряд, що залишився нам від наших предків. Зараз він став просто веселою забавою, святковим маскарадом. Головну роль у ньому грав хлопець, переодягнений у жіночий костюм - Меланка. Він зображував безпорадну господиню, що все робить абияк: б'є посуд, миє піч водою, а лави підмазує глиною, підмітає сміття від порога до середини хати…

Завдання дня:

Так Меланка ходить від хати до хати зі своїм "почотом", до якого входять орач, сівач, дід, ведмідь, коза, журавель, циган з цигаркою і чорт з ріжками. Але заходять вони тільки до тих хат, де збираються дівчата, тож їм доводиться питатись у них дозволу зайти пощедрувати.

Після веселощів хлопці і дівчата разом сідають до столу.


Today we'll get to know yet another Ukrainian holiday lavish evening, Melanka.

Melanka - a rite that was left to us by our ancestors. Now it was just fun, festive masquerade. The main role in it played a guy dressed in a suit - Melanka. He portrayed helpless mistress, which makes it somehow, beats utensils, oven washing water and grease lava clay, sweeping debris from the door to the middle of the house ...

The task of the day:

So Melanka go from house to house with their "suite at", which includes a farmer, seeder, grandfather, bear, goat, crane, Roma and miss with the devil with horns. But they only go to those houses where the girls are going, so they have to inquire into them permission to go poschedruvaty.

After a fun boys and girls sit together at the table.


14 січня - Свято Василя, старий Новий рік

January - 14 Vasyl's holiday

Сьогодні ми з вами святкуємо свято Василя Великого, або ще називають це свято старий Новий рік.

Св. Василь Великий вважався покровителем землеробства. Тому основним звичаєм цього дня було засівання осель українців збіжжям із відповідними словами.

Завдання дня:

Цього дня діти прокидаються дуже рано, бо в них важлива справа — посівати треба. Із самого ранку хлопці набирали в рукавички й кишені зерна (жито, пшеницю, овес) й, дочекавшись закінчення ранкової церковної відправи, починали засівати. Народна традиція велить посівати спочатку в рідній оселі, а вже потім іти до чужих людей.

Засівальників сприймали як самих бажаних гостей, запрошували сісти до столу, щоб добре все сідало, або шоб свати сідали (так казали там де були незаміжні дівчата).

Перший посівальник — приносить до оселі щастя. Відповідно до народних уявлень, дівчата щастя не приносять, тому їм посівати небажано.


Today we are celebrating the feast of St. Basil the Great, or even call it old holiday New Year.

St. Basil the Great was considered the patron of agriculture. Therefore the main custom of the day was Ukrainian grain sowing homes with appropriate words.

The task of the day:

On this day, children wake up very early, because they have an important thing - posivaty necessary. From the morning the boys were recruited in gloves and pockets of grain (rye, wheat, oats) and, waiting for the end of the morning church services, began to sow. Folk tradition tells posivaty first in his native home, and then go to strangers.

Zasivalnykiv seen as the most desirable guests invited to sit at the table to roost all good or matchmakers sat (as was said, where unmarried girls).

First posivalnyk - brings happiness to the home. According to popular perceptions, the girls do not bring happiness, so they posivaty undesirable.


Привіт друзі з усього світу!

Ми, НВК «Всезнайко», просимо Вас долучитися до нашого проекту «Зимові свята та традиції в Україні». Зимові свята закінчуються проводами зими та зустріччю весни. Покажіть, надіславши фото/відео або презентацію, як у Вашій країні проводжають зиму та зустрічають весну.Нам буде дуже цікаво.)

Ваші фото будуть розміщені на виставці у нашому закладі, а відео/презентації розміщено буде у блозі та FB-сторінці закладу.

Ми будемо вдячні всім, хто візьме участь у нашому проекті.

Велике дякуємо Вам, наші нові друзі!

П.С. листи можете відсилати на електронну адресу: office@vseznaiko.com.ua

Команда НВК «Всезнайко»

Hello friends from all the world!

We, “Educational Complex “Vseznaiko” please join to our project "Winter holidays and traditions in Ukraine." Winter holidays are ending meeting of winter and spring. Show by sending photo / video or presentation, like in your country see off winter and welcome spring. It will be very interesting.)

Your photos will be placed on display in our institution, and video / presentation will be posted on a blog and FB-page institution.

Thank you our new friends!

p.s. could all correspondence be received via our teachers, at the email address of office@vseznaiko.com.ua


15 лютого - Представляємо вашій увазі відео проводів зими та зустрічі весни

February - 15 We present to your attention the video of winter see off and the meeting of spring