English Step by step starter

Õpitulemused:

  • Õpilane tutvub hääldusmärkide ja nende kasutamise eesmärgiga.
  • Õpilane saab taustateadmisi maailma riikide ja nende sümboolika kohta, kus räägitakse inglise keelt.
  • Õpilane õpib kaardile paigutama erinevaid riike, kordab riikide nimetusi ja õpib need selgeks. Tunneb ära riigid.
  • Õpilane tutvub videote kasutamise võimalusega, mille abil õpib tervitama ja käekäigu kohta küsima mängulises vormis.
  • Õpilane oskab iseseisvalt või vanema abiga videoid õppe- ja kinnistamise eesmärgil kasutada.

Ülesanne 1.

Vaata hääldusi ja korda õpetaja järgi.

English speaking countries.pdf

Ülesanne 2.

Aseta kuuldud riikide nööpnõe Suurbritannia kaardil õigesse kohta.

Ülesanne 3.

Ühenda riigid lippudega. Vajuta viitele.

Ülesanne 4.

Tervitamine ja käekäigu küsimine.

TERE - hello /hə'ləʊ/

hi /'haɪ/

HEAD AEGA - goodbye /ˌgʊd'baɪ/

bye /'baɪ/ või bye-bye /ˌbaɪ'baɪ/.

MIS SU NIMI ON? - What's your name? /ˌwɒts 'jɔ: neɪm/

MINU NIMI ON... - My name is ... /'maɪ ˌneɪm ɪz/

Vaata videot ja laula kaasa:

KUIDAS SUL LÄHEB? - How are you? /ˌhaʊ 'ɑ: ju: /

MUL LÄHEB HÄSTI, TÄNAN - I'm fine, thank you. /ˌaɪm 'faɪn 'θæŋk ju: /

MUL EI LÄHE HÄSTI - I'm not good. /ˌaɪm 'nɒt 'gʊd /

MUL LÄHEB SUUREPÄRASELT, TÄNAN - I'm great, thank you. /ˌaɪm 'greɪt 'θæŋk ju: /

Vaata videot ja laula kaasa:

vIITED

  1. Step by Step Starter book (2017). Veebipõhine harjutuste kogumik. [www] http://failid.koolibri.ee/step/book.php?bid=1&uid=1
  2. Maple Leaf Learning, 2012. What's Your Name? Youtube'i video. [www] https://www.youtube.com/watch?v=Uv1JkBL5728
  3. English Singsing, 2015. How are you? I'm fine. (Greeting song) - English song for Kids - Exciting song. [www] https://www.youtube.com/watch?v=03XgDWozJOw