En aquesta Web hi torbareu la informació i dades de la Fundació Voramar d'acord al que s'estableix a la Llei 21/2014, del 29 de desembre i a l'Ordre JUS/152/2018, de 12 de desembre en relació als instruments de transparència.

La Fundació Voramar

La Fundació Voramar, entitat sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia per a actuar, és la titular de l'Escola Voramar.

Finalitat i beneficiaris

Com a tal, la Fundació Voramar té per objecte l'acció educativa i el foment de les activitats pedagògiques, culturals i esportives i orienta les seves actuacions al desenvolupament d’un projecte educatiu que es caracteritza per desenvolupar persones de mentalitat oberta, tolerants, solidàries, capaces d'entendre la realitat d'una societat complexa i amb capacitat per transformar-la.

Son beneficiaris de la Fundació, l’alumnat de l’escola, les seves famílies i en general totes aquelles persones que formin part de la seva finalitat d’acord al que sestableix en els seus estatuts.


Activitats

La Fundació té per objecte el foment d’activitats pedagògiques, culturals i esportives que es concreten en:

  • Acció educativa.
  • Activitats complementàries educatives.
  • Activitats extraescolars de caràcter cultural i esportiu.
  • Serveis educatius.
  • Activitats de promoció, sensibilització i formació de caràcter cultural i esportiu.

En el següent enllaç hi ha informació detallada de les activitats que es desenvolupen

Contacte

C/ Ramon Turró, 130-138

08005 Barcelona

T. 93 225 13 24

info@voramar.cat

www.voramar.cat

Organització, govern i direcció

Per portar a terme el projecte educatiu, l'escola està organitzada per diferents estaments que formen part de la seva comunitat educativa, cadascú amb unes funcions i responsabilitats concretes i orientades a un projecte educatiu comú.

En el següent vincle hi ha informació detallada de la composició dels òrgans de govern i de l'equip directiu, de l'estructura directiva i de govern i de l'estructura organitzativa.

El funcionament de l'escola ve definit en el seu document de Normes d'Organització i Funcionament

Programa i memòria anual d'activitats

L'escola treballa de forma constant per l'aprenentatge de tot l'alumnat. Durant el curs escolar s'impulsen un seguit de projectes pedagògics que contribueixen a la innovació educativa i a l'assoliment dels objectius generals del Projecte Educatiu. Tots els projectes impulsats i treballats queden resumits en la memòria anual d'activitats que conté totes les activitats i actuacions que s'han dut a terme durant el curs escolar en compliment de les finalitats de la fundació.


Línies estratègiques

L'adaptació constant a les necessitats de l'entorn i de les famílies forma part de l'estil d'escola i any rere any s'inicien projectes nous encaminats a aconseguir aquesta innovació.

El desenvolupament del pla estratègic de l'escola treballat el curs passat es concreta avui dia amb el desenvolupament de tres projectes clau pel futur de l'escola, el projecte de globalització dels aprenentatges, el projecte del nou edifici de l'Educació Infantil i el Projecte de Batxillerat Internacional.


Informe d'auditoria, estats financers i memòria econòmica

Seguint les indicacions de la normativa vigent pel que fa a transparència de les fundacions, es fa pública la següent documentació:

Informe d'auditoria i estats financers

Memòria econòmica

Balanç social

Amb la voluntat de comunicació a l'entorn, el dia 7 de maig del 2018, el patronat va fer en una sessió oberta a tothom a la Bau Centre de Disseny l'exposició de les principals activitats dutes a terme en el curs escolar.


Balanç Social 2017-2018.pdf

Concursos, contractes i licitacions

Durant l'exercici econòmic 2017, s'han rebut els següents fons públics:

  • Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya - Concert educatiu - 1.948.821,71 euros
  • Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya - Atenció NEE - 8.910 euros
  • Ajuntament de Barcelona - Programa Escoles + Sostenibles - 400 euros