Atenció a la diversitat

La diferència és humana

ESCOLA VORAMAR

Diversitat vol dir diferència i la diferència és una característica humana.

Educar en la diversitat és assumir que nois i noies, nens i nenes de diferents característiques han d’educar-se junts i prendre les decisions necessàries perquè això sigui possible. L’escola és diversa, està inclosa en una societat diversa i per tant la diversitat suposa un enriquiment del procés educatiu.

Reconèixer i acceptar les diferents necessitats educatives que presenta la diversitat de l’alumnat a les aules i la necessitat d’ajustar les respostes educatives a les possibilitats i capacitats de cadascun d’ells/elles comporta oferir oportunitats adequades a tots els i les alumnes.

L’atenció a la diversitat implica una organització global i flexible, i una gestió i organització dels recursos personals i materials.

Les mesures per atendre a les diferents necessitats que presenta l’alumnat a l’escola són:

a) Aula

Treball amb tot el grup-classe que comporta l’establiment de mesures d’atenció a la diversitat, com poden ser les adaptacions de la programació a les diferents necessitats, la revisió i adaptació de les pràctiques educatives per incloure en la dinàmica de la classe tot l’alumnat i els plans individualitzats.

Aquestes accions requereixen el suport addicional de mestres i vetlladores

b) Desdoblaments – Tripletes

Consisteix en el desdoblament d’una classe en dues o de dues en tres.

L’objectiu és poder treballar de manera més individualitzada i/o realitzar activitats orals.

c) Suport

Són petits grups d’alumnes que necessiten un recolzament més específic i que treballen en una aula diferent que la seva, en unes hores determinades. Aquests grups poden ser formats per alumnat del mateix curs i també de cursos diferents.

d) La Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD)

Aquesta comissió ha d’estar formada per professors/es que representin cadascuna de les etapes i cicles de l’escola, una persona de l’equip psicopedagògic i un membre de l’equip directiu. Ha de tenir unes funcions i objectius determinats i tot el claustre n’ha de ser sabedor.

e) El gabinet psicopedagògic

El gabinet psicopedagògic de l’escola treballa per detectar i atendre les necessitats educatives de l’alumnat en col.laboració amb l’equip docent i amb la família

d) Interrelació amb professionals externs:

Per fer un seguiment acurat de cada alumne/a es tindran en compte els professional externs que hi intervenen.