Decàleg dels esports a Voramar

ESCOLA VORAMAR

El paper dels esportistes

L’objectiu fonamental dels esportistes ha de ser el de formar-se com a persones mitjançant la pràctica de l’esport.

Tots els esportistes han de:

-Assistir als entrenaments i competicions, participar en les activitats acordades en el calendari esportiu i respectar els horaris establerts i el material esportiu .

-Respectar els entrenadors i a la resta de companys de l’equip, sent un tret fonamental de l’esportista en el seva estada a l’Escola.

-Comunicar l’absència als entrenaments i competicions al seu entrenador com a compromís de responsabilitat.

-Utilitzar en cada moment concret l’equipament i indumentària esportiva corresponent.

-Sempre que les instal·lacions ho permetin, dutxar-se després dels entrenaments i partits per una qüestió higiènica. Tenir una bona imatge, neta i acurada és primordial.

-Tenir un comportament responsable, tant en competició oficial com amistosa, mostrant respecte als contraris, als arbitres i al públic en general.

El paper dels pares, mares i famílies

Els pares/mares dels esportistes, són una part molt important i necessària pel correcte funcionament dels esports de l’Escola pe tal de poder assolir els objectius educatius i esportius fixats.

En el moment que inscriuen voluntàriament als seus fill a l’Escola, adquireixen els següents compromisos:

-Procurar l’assistència dels seus fills/es a tots els entrenaments i competicions i participar en les activitats acordades en el calendari esportiu de l’Escola, respectant els horaris establerts i amb el material esportiu indicat prèviament per l’Escola.

-Tenir un comportament responsable i exemplar, tant en els entrenaments, com en la competició, mostrant en tot moment el respecte i la educació propis de la filosofia que promou l’Escola.

-Evitar dirigir-se als entrenadors o esportistes realitzant comentaris tècnics o tàctics durant el transcurs d’entrenaments i competicions, aquesta funció recau en els entrenadors.

-Procurar afavorir la participació activa dels seus fills/es (esportistes) animant i aplaudint qualsevol actuació, per insignificant que aquesta sembli.

-Qualsevol problemàtica, incidència, necessitat o suggeriment envers al funcionament de l’activitat ha de dirigir-se al seu entrenador/a o bé al coordinador de l’esport en concret o al Coordinador d’Esports de l’escola.

-Assumir la decisió de la coordinació i de l’entrenador en relació a l’elecció d’equip, entrenador, participació o posició tàctica en els partits.

-No entrar en zones esportives com el terreny de joc, vestuaris o banquetes, tant als entrenaments com als partits.

L’equip d’esports de l’escola

Tot l’equip de coordinadors, monitors i entrenador que col.labora en l’activitat esportiva de l’escola té la titulació adequada per a poder fer les seves funcions.

-La coorinació d'esport

És el màxim responsable de l’àrea esportiva de l’Escola. Li correspon l’organització i proposta de totes les activitats esportives que es realitzin, vetllant per la coordinació i seguiment.

Aquesta tasca esta assumida per la Coordinadora d'activitats no lectives de l'escola: Eulàlia Giol Masjuan

-La coordinació de bàsquet i el coordinador de handbol

Conjuntament amb el Coordinador d'activitats no lectives els correspon portar a terme la programació i el seguiment de les activitats esportives, coordinant l’execució material del projecte esportiu en el marc dels entrenaments i els partits dels diferents equips.

Coordinador de bàsquet: J.Maria Casanovas (Eloi)

Coordinador de handbol: Raul Torres Peinado

-Els/les monitors/es i entrenadors/es

Són els responsables de cada equip o grup i atès el caràcter educatiu de l’esport, actuen com a tutors/es desenvolupant una tasca tècnica i educativa, donant les explicacions i els ensenyaments per tal que els esportistes creixin des del punt de vista esportiu i personal.

-Els/les delegats/des

La figura del/a delegat/da recau de forma habitual en un pare o mare d’esportista de l’equip. Els Delegats dels equips són les persones encarregades de col•laborar amb l’entrenador per dur a terme les tasques logístiques de l’equip pròpies dels partits. A tots els efectes són representants de l’Escola en qualsevol partit que es disputi.