Kareby Bredband - i frivillig likvidation

Likvidation påbörjad 2021-01-10


Anmälan är nu stängd och man kan inte längre göra anspråk på sin andel.


Nu är alla anmälningar hanterade och kontrollerade mot våra register. Underlaget är skickade till likvidatorn för vidare hantering och utbetalning i samband med att likvidationen slutförs.

Alla som kan förvänta sig en utbetalning av andel har blivit underrättade via mail, vi kan dock se att ett flertal har angivit felaktiga (icke fungerande mailadresser) vilket gjort att informationen om detta inte har gått fram till anmälaren.

Fram till vecka 31 kan eventuella okända borgenärer göra anspråk på eventuella fodringar och efter det kommer andelen att utbetalas vilket kommer påbörjas under vecka 32.


I samband med att likvidationen slutförs kommer denna hemsida att stängas ned.


Det har tyvärr gått många år sedan beslutet om en försäljning av föreningens fibernät togs av medlemmarna genom 2 av varandra beroende omröstningar på Kvarnkullen. Resultatet av omröstningarna blev att vid första mötet så var 82 medlemmar för en försäljning och 2 emot vid ett deltagande av 84 medlemmar, vid den efterföljande och nödvändiga omröstningen för att verkställa beslutet från första omröstningen så var 61 medlemmar för en försäljning och 1 emot av de 62 medlemmarna som deltog i omröstningen.

Anledningarna till att försäljning och likvidationen dröjt är många men genom att inte genomföra likvidationen i direkt anslutning till omröstningarna så har föreningen kunnat få tillbaka 1.024.000:- från Skatteverket i Moms genom en prejudicerande dom efter att andra föreningar i Sverige drivit mål mot Skatteverket gällande att medlemmarnas insatser från början belagts med moms, pengar som nu vid en likvidation kommer medlemmarna till gagn i form av att andelen per medlem blir större. Den formella överlåtelsen av nätet till Kungälv Energi skedde 2020-11-09

Genom att nätet är sålt så har föreningens syfte upphört vilket gör att den ska begära sig själv i likvidation. Inför detta har styrelsen sökt en oberoende likvidator som företräder föreningen under likvidationen. Under senare år har MH Konsult i Kungälv hanterat den ekonomiska administrationen för föreningen även om den har kunnat betraktas som vilande. Styrelsen valt att anlita Anneli Larsson vid MH Konsult i Stenungsund som likvidator. Processen med frivillig likvidationen har nu påbörjats och ska vara slutförd 2022-07-10. Som ekonomisk förening så har alla medlemmar rätt till sin andel (kassan delat på antalet medlemmar) av den kassa som finns kvar efter det att kostnader för likvidation samt krav från eventuella fordringsägare är reglerade.

Medlemmarna har fram till 2022-06-01 på sig att anmäla sina kontouppgifter för att kunna ta del av sin andel, skulle det vid likvidationens slutförande finnas medel kvar i kassan genom att medlemmar inte har hört av sig inom tiden för anmälan och lämnat sina uppgifter så har styrelsen beslutat att skänka summan till den lokala idrottsföreningen Kareby IS.

Utbetalningarna administreras av MH Konsult i Stenungsund och sker i slutet av likvidationsperioden. Det är svårt att säga den exakta summan som kommer utdelas per andel/medlem men det bör röra sig runt 5000:-

För att man som medlem ska få sin andel utbetald krävs att man registrerar sina kontakt och kontouppgifter innan 220601 (Anmälan är nu stängd)

Efter detta datum stänger registreringen och har man inte registrerat sig då så tillfaller andelen Kareby IS


De uppgifter som registreras kommer att verifieras mot vårt medlemsregister, är det så att man är utflyttad och inte längre finns på adressen så är det viktigt att man fyller i både den gamla adressen man hade när man anslöts till föreningens nät och den nuvarande adressen.

Medlemskapet är knutet till en person och inte till fastigheten vilket gör att det inte är den nuvarande fastighetsägaren som har rätt till utbetalning om fastigheten har bytt ägare utan den juridiska medlemmen. Har man sedan tidigare begärt utträde ut föreningen eller har en skuld till föreningen i någon form har man inte rätt till utbetalning.

När man registrerat sina uppgifter kommer man automatiskt få en kopia på svaren via e-post.

Denna information går ut via brev till den adress som medlemmen är registrerad med i föreningen register. Då dessa uppgifter kan vara inaktuella för många så publiceras även informationen på föreningens hemsida, på en tillfällig Facebook sida (Kareby Bredband - i frivillig likvidation) så att informationen kan delas och vi kan nå ut till så många som möjligt av föreningens medlemmar samt att denna information kommer publiceras vid 2 tillfällen i Kungälvs Posten.

Kungälv Energi kommer att uppgradera nätet successivt för att tjänsteleverantörerna i nätet ska kunna erbjuda tjänster med högre kapacitet. Med tiden kommer också noder att flyttas ut från de fastigheter som har utrustning inne i fastigheter. Detta är något som Kungälv Energi administrerar och kontaktar berörda fastigheter om.


I och med detta så tackar vi för oss.........styrelsen