Exportera data

Vidare information om import-, export- och hur man redigerar exporterad data hittar du i artikeln Import och export - översikt.

Du kan exportera olika typer av data från din butik:

  • Produkter: Detta är produkterna i din butik. Produkttyper och tillägnade kategoriprodukter är ej inkluderade i denna exportfil.
  • Kategorier: Detta är kategorierna i din butik. Tillägnade kategoriprodukter är ej inkluderade i denna exportfil.
  • Kunder: Detta är kunderna i din butik.
  • Kategori-/Produkttilldelning: Detta definierar produkter i dess tillägnade kategorier.
  • Produkttyper: Detta inkluderar attributer och dess angivna värden. För mer information om produkttyper, läs Produkttyper och -attribut.

Hur man exporterar data

1. Välj Inställningar i admin och därefter Import och export.

2. På denna sida kan du specifiera olika inställningar för att sedan starta exportprocessen. Notera alla gjorda inställningar för att sedan kunna använda dem på nytt när det är dags att editera eller importera.

Alternativ

Beskrivning

Data export

Här väljer du vilken typ av data du vill exportera. T ex produkter.

Kodning

Välj Unicode om du använder specialtecken som inte finns i standarden (UTF-8). Annars kommer dessa specialtecken att visas som "?". Exempel: ™ . I de mesta fall är UTF-8 ett säkert val.

Avgränsare

Här väljer du avgränsande tecken som används i exportfilen. Datan i filen skiljs då åt med hjälp av detta tecken. I de flesta fall rekommenderar vi att använda semikolon som avgränsande tecken, eftersom komma-tecknet ofta används i själva produkt datan ( som t ex för produktbeskrivningar). Komma-tecknet kan i dessa fall skapa problem om man editerar filen i externa program så som OpenOffice Calc.

3. Välj Export

4. Export processen påbörjas. I vissa fall kan detta ta en stund och detta beror helt på mängden data som behandlas. Spara exportfilen i din dator.

Nu kan du editera den sparade exportfilen. För mer information om detta, läs Redigera exporterad data.

Under exportprocessen kopieras endast butikens data och raderas alltså inte. Butiken kommer att fortsätta vara fullt funktionell efter exportprocessen.

Att exportera vald data

Det är möjligt att endast exportera vissa valda produkter, kategorier eller kunder istället för att välja alla.

1. Inne i administrationsområdet väljer du vilka produkter, eller vilken sida som exporten gäller. T ex Produkter >> Visa produkter.

2. I vänstra kolumnen väljer du vilka element exporten gäller. Använd sökfunktionen för att enklare hitta de element du önskar hitta.

3. Välj Exportera.

4. On this page, you can specify the various export settings and then start the export process. Take note of all the settings you select as you will need to select them again both when editing the file and when importing it.

Option

Description

Encoding

Select “Standard (UTF-8)” if you use characters that are not contained in the standard character set. Otherwise, these will be exported as "?" characters. (Example: ™). In most cases, “Standard (UTF-8)” is a safe choice.

Separator

Here you can select the character that should be used as a delimiter within the export file. The data within the file is then separated by this character. In most cases, we recommend using the semi-colon as separator. Since commas are often used within the data sets (for instance in product descriptions), using commas as a separator can cause problems when you edit the file with an external program such as OpenOffice Calc.

5. Select Export.

6. The export process is launched. In certain cases this can take some time. Save the export file on your computer.

You can now edit the saved export file. For more information on this, read Redigera exporterad data.