КА1 - мобилност на учители

проект "Направи технологията свой приятел"

Кратко описание на проекта:

Земеделска професионална гимназия ясно осъзнава необходимостта от промяна в начините на преподаване и организация на учебния процес. Изхождайки от резултатите, които нашите ученици показват във външното оценяване, ДЗИ, в изследванията за международно оценяване на учениците /PISA/ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) смятаме, че е необходима промяна за достигане на по-качествено образование. Това може да стане и ще се извърши от мотивирани, ефективни учители. Настоящият проект е важен за нас, защото е насочен към професионалното развитие на учителя.

Проектът цели да настъпи промяна в методологията на поднасяне на учебното съдържание. Наученото по време на образователната мобилност ще направи обучението забавно, интерактивно и ще гарантира усвояването на знания и умения от учениците, определени като ключови за тяхното пълноценно участие в обществения живот и реализация в силно конкурентна среда. Използваните лостове като самооценка, разработване на електронни портфолия на учители и ученици ще ги мотивира за непрекъснато учене и усъвършенстване, а интегрирането на нови технологии в преподаването ще ги насърчи към иновативност в образователния процес и послужи за подкрепа развитието на креативност у учащите.

Подготовката и участието в образователната мобилност, както и представянето на придобитите и усъвършенствани дигитални умения на 6 учители от училището, ще развие потенциала за учене, общуване и сътрудничество, защото бъдещето на грамотността се пресича с настоящето на ИКТ грамотността.

Методологията на обучение, застъпена в образователните курсове, е под формата на практически семинари, в които се използва мозъчна атака, групова проектна работа. Гарантираната възможност за активно участие по време на курса ще помогне на всеки един да създаде собствени обучителни ресурси. Дискусиите по време на обучението са насочени към анализ на подхода към преподаването на всеки. Участниците ще бъдат насочени как да адаптират използването на различни инструменти за своя преподавателски контекст.

Усвояване на методиката на обърнатото обучение ще даде възможност за индивидуален подход към всеки ученик, той ще може да учи със собствено темпо и когато желае. Обърнатото обучение ще е много полезно за ученици, които провеждат обучението си в самостоятелната и индивидуална форма, защото там ученикът се готви сам и полага изпит по съответната учебна дисциплина .

Методологията за определяне на участниците е точна, прозрачна. Тя ще е съобразена с резултата от задълбочено проучване на потребностите на ползвателите.