nauczanie zdalne

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej


Regulamin uczestnictwa w zajęciach on-line z wykorzystaniem aplikacji pakietu G-Suite aktualizacja 08.02.2021

I. Planowanie i organizacja pracy w przypadku nauki zdalnej jest bardzo ważnym elementem. Tak naprawdę to połowa sukcesu w uczeniu się, jeśli uczniowie dobrze zorganizują swoją naukę. Niewątpliwie pomoże im w tym wspólna przestrzeń uczenia się, czyli miejsce, w którym będą odbywać się spotkania oraz będziemy gromadzić materiały, linki, załączniki, informacje oraz kalendarz. To daje poczucie bezpieczeństwa i zakotwiczenia.

 1. Materiał do zdalnego nauczania przygotowywany jest w oparciu o Tygodniowy rozkład nauczania.

 2. Nauczyciele wpisują tematy lekcji do e-dziennika zgodnie z Tygodniowym rozkładem zajęć.

 3. Nauczyciele przygotowują materiał i wytyczne dla poszczególnych klas zgodnie z tygodniowym rozkładem, ale pamiętają o maksymalnym skracaniu czasu, który uczeń musi poświęcić w danym dniu na realizację materiału z danego przedmiotu; tygodniowy zakres materiału dla danej klasy powinien uwzględniać równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie zajęć i możliwości psychofizyczne ucznia.

 4. Dobór przez nauczycieli narzędzi powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępność w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

II. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej, wdrożyła do zdalnej pracy z uczniem „G Suite dla Szkół i Uczelni”.

 1. Każdy uczeń w klasach IV-VIII otrzymał login i hasło – na lekcji informatyki, uczniowie z pomocą nauczycieli logowali się do ww. platformy. Uczniowie klas I-III otrzymali loginy i hasła na konta ich rodziców/opiekunów prawnych za pomocą e-dziennika Librus.

 2. Praca w G-Suite jest prosta w obsłudze, nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania.

 3. Uczeń ma obowiązek w uczestniczeniu w lekcjach on-line zgodnie z planem. W przypadku zakłóceń w odbiorze lekcji on-line, uczeń potwierdza swoją obecność poprzez odebranie wiadomości (w ciągu 2 dni) zamieszczonych przez nauczyciela w e-dzienniku w zakładce „Zadanie domowe”. W przypadku długotrwałego braku dostępu do Internetu, nauczyciel indywidualnie rozpatrzy i wykorzysta inne dostępne możliwości do pracy na odległość z uczniem.

 4. Uczestnictwo ucznia w lekcji on-line nauczyciel zaznacza symbolem gs, zaś nieobecność nb. Jeżeli uczeń odbierze wiadomości zamieszczone w e-dzienniku, nauczyciel zaznacza symbolem zn.

 5. Nauczyciel prowadzi zajęcia w czasie rzeczywistym poprzez komunikator Meet. Zajęcia odbywają się według ustalonego tygodniowego planu zajęć wg następującego harmonogramu:

Numer lekcji czas trwania

Lekcja 1 8.00 - 8.30

Lekcja 2 8.55 - 9.25

Lekcja 3 9.50 - 10.20

Lekcja 4 10.45 - 11.15

Lekcja 5 11.50 - 12.20

Lekcja 6 12.50 - 13.20

Lekcja 7 13.45 - 14.15

Lekcja 8 14.40 - 15.10

 1. Czas lekcji zgodnie z rozporządzeniem MEN w klasach IV-VIII będzie skrócony do 30 minut. Jest to związane przede wszystkim z troską o zdrowie uczniów i nauczycieli, korzystających przez wiele godzin z komputera. Nauczyciel ma prawo do wydłużenia czasu trwania lekcji do 40 minut, ze względu na zakres materiału, który wspólnie z uczniami musi zrealizować. W klasach I-III czas zajęć edukacyjnych będzie wynosił 90 minut dziennie, a język angielski 30 minut.

III. Zasady postępowania w czasie lekcji on-line.

 1. Uczeń zasiada punktualnie przed włączonym komputerem i loguje się do aplikacji.

 2. Uczniowie powinni być przygotowani do lekcji: posiadać zeszyt, ćwiczenia, podręcznik oraz wszystko to, co jest wymagane do danego przedmiotu.

 3. Przed rozpoczęciem lekcji każdy uczeń w tzw. trybie oczekiwania na nauczyciela ma wyłączoną kamerę oraz mikrofon.

 4. W lekcjach uczestniczą wyłącznie Uczniowie.

 5. Uczeń może znajdować się w pokoju w obecności rodzica/opiekuna, jednak nie jest on czynnym uczestnikiem lekcji, a jedynie służy wsparciem i pomocą techniczną.

 6. Podczas zajęć uczeń ma włączoną kamerę, wyłącza ją na polecenie nauczyciela.

 7. Mikrofon musi być wyłączony na polecenie nauczyciela po rozpoczęciu i w trakcie lekcji, tak aby każdy mógł usłyszeć nauczyciela i aby wzajemnie się nie rozpraszać. Uczeń włącza mikrofon na wyraźne polecenie nauczyciela.

 8. Nauczyciel uzgadnia z klasą formę komunikowania przez uczniów potrzeby zadania pytania, tak, aby przebieg zajęć był sprawny.

 9. W trakcie zajęć uczniowie nie prowadzą rozmów między sobą w formie czatu prywatnego, jeśli nie jest to forma zajęć narzucona przez nauczyciela.

 10. Nauczyciel powinien dokonać sprawdzenia, czy uczeń aktywnie uczestniczy w lekcji, czy tylko jest zalogowany i dołączył do lekcji, a w tym czasie zajmuje się czynnościami niezwiązanymi z lekcją. W przypadku braku aktywności ucznia nauczyciel wysyła wiadomość poprzez e-dziennik do rodzica. Ma to wpływ na ocenę zachowania.

 11. Uczniowie opuszczają zajęcia tylko za zgodą nauczyciela.

 12. W czasie lekcji obowiązują zasady wzajemnego szacunku.

 13. Niewłaściwe zachowanie będzie odnotowywane przez wpisanie uwagi negatywnej do e-dziennika.

 14. Jeśli uczeń/uczennica będzie drastycznie będzie przeszkadzać w prowadzeniu lekcji on-line, nauczyciel ma prawo zablokować dostęp ucznia i usunąć go z lekcji. Takie zachowanie będzie po zajęciach odnotowane w uwagach w e-dzienniku Librus.

 15. Lekcji nie wolno nagrywać. Nie wolno utrwalać cudzego wizerunku bez jego zgody, bo takie zachowanie jest złamaniem prawa. Może się zdarzyć, że nauczyciel nagra swoje wystąpienie na potrzeby dydaktyczne. Informacja taka pojawi się przed rozpoczęciem lekcji.

 16. Należy pamiętać, że kamera pokazuje obraz z miejsca, w którym przebywamy. Należy się nad tym zastanowić, co pokazujemy innym.

IV. Monitorowanie i informowanie o postępach uczniów.

 1. Nauczyciele na bieżąco monitorują postępy uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego, e-maila, aplikacji Meet, Classroom.

 2. Monitorowanie postępów uczniów odbywa się poprzez:

1) Obserwację pracy uczniów, w tym aktywności uczniów na platformie, na której odbywają się zajęcia.

2) Zaangażowanie uczniów w kontakt z nauczycielem, kolegami i koleżankami w grupie.

3) Rozwiązywanie zadań i wykonywanie prac wskazanych przez nauczyciela.

4) Podejmowanie dodatkowych aktywności.

5) Terminowe wykonywanie zadań.

6) Zgłaszanie przez uczniów pojawiających się trudności i problemów.

7) Wykorzystywanie przez uczniów wcześniej nabytych wiedzy i umiejętności do wykonywania kolejnych zadań.

 1. Zasady oceniania, klasyfikowania określa Statut Szkoły.

V. Bezpieczeństwo w sieci

 1. Minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa (sprzęt):

1) Legalne i aktualne oprogramowanie.

2) Włączone automatyczne aktualizacje.

3) Włączona zapora systemowa.

4) Program antywirusowy.

5) Logowanie do systemu operacyjnego wymagające uwierzytelnienia (np. indywidualny login i hasło użytkownika).

6) Ustawienie automatycznego blokowania urządzenia po dłuższym braku aktywności.

 1. Udostępnianie jakichkolwiek informacji (loginu, hasła, linków), które umożliwiłyby osobom nieupoważnionym dostęp do spersonalizowanej platformy G-Suite jest zabronione i grozi skutkami prawnymi.

 2. Odchodząc od komputerów lub kończąc korzystanie z komputerów, nauczyciele i uczniowie powinni upewnić się, że urządzenia zostały zablokowane.


VI. Współpraca z rodzicami uczniów

 1. Bieżący kontakt szkoły z rodzicami uczniów odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 2. Rodzice uczniów powinni zapoznać się z zasadami pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i z zasadami organizacji nauczania zdalnego.

 3. Rodzice uczniów powinni pozostawać w bieżącym kontakcie z wychowawcą.

 4. Rodzice wspomagają dziecko w nauce zdalnej.

 5. Zebrania z rodzicami uczniów organizowane są w formie zdalnej na platformie G-Suite lub e-dziennika.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Zauważone problemy uczniów w nauce, niepokojące sprawy, zastrzeżenia dotyczące frekwencji uczniów na zajęciach, nauczyciele uczący zgłaszają niezwłocznie do wychowawcy. Po dokonaniu analizy i podjęciu odpowiednich działań, wychowawca decyduje o potrzebie poinformowania o sprawie: rodziców uczniów, pedagoga, psychologa lub Dyrektora Szkoły.

 2. Nauczanie indywidualne jest realizowane w formie zdalnej.

 3. Zajęcia rewalidacyjne i inne, związane z potrzebą wspierania uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, są prowadzone przez specjalistów stacjonarnie (na prośbę rodziców mogą być prowadzone zdalnie).

 4. Niektóre godziny wychowawcze mogą być wykorzystane na spotkania z pedagogiem szkolnym lub specjalistami. Spotkanie z klasą on-line, wykład, pogadanka lub rozmowa utrzymuje relacje uczeń-szkoła i stanowi wsparcie dla uczniów w przymusowej izolacji.

 5. Uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do bieżącego sprawdzania informacji przekazywanych poprzez e-dziennik i platformę G-Suite.


opracowanie nauczyciele informatyki: Agnieszka Gębka, Mirosław Mroczkowski, Rafał Pastwa

opublikowano 24.10.2020 zaktualizowano 06.11.2020


Regulamin zaktualizowano i przyjęto na Radzie Pedagogicznej w dniu 8.02.2021 r. na podstawie raportu z ewaluacji

„Sposób organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań”


Materiały zostały przygotowane przez ekspertów z Państwowego Instytutu Badawczego NASK w uzgodnieniu z nauczycielami oraz metodykami jednostek podległych Ministerstwa Edukacji Narodowej i w porozumieniu z ekspertami Ministerstwa Cyfryzacji.

dodano 16.10.2020

Kształcenie na odległość – poradnik dla szkół

Jak koordynować kształcenie na odległość, co należy do obowiązków dyrektorów i nauczycieli, jak realizować podstawę programową w warunkach domowych, jak zwiększyć efektywność zdalnej nauki, w jaki sposób zaplanować czas dziecka w domu oraz z jakich narzędzi i materiałów korzystać – na te i wiele innych pytań można znaleźć odpowiedź w poradniku MEN przygotowanym dla nauczycieli, dyrektorów, uczniów i rodziców.


Nauczanie zdalne podstawy prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zasady zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej od 25 marca 2020 r.

1. Zasady funkcjonowania nauczania zdalnego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Organizacja kształcenia na odległość:

1) Wszyscy nauczyciele dostosowują treści nauczania wynikające z realizacji Podstawy Programowej do zajęć zdalnych z wykorzystaniem podręczników, zeszytów ćwiczeń, platform edukacyjnych (epodreczniki.pl, G Suite – Classroom, WSiPnet.pl, nowaera.pl, materiały prezentowane w publicznej telewizji i radiofonii i in.).

2) Zdalnym nauczaniem należy objąć każdego ucznia.

3) Nauczyciele pracują zgodnie z obowiązującym planem zajęć, realizują Podstawy Programowej ze swojego przedmiotu.

4) W czasie nauczania zdalnego nauczyciele nie realizują zajęć dokumentowanych w dziennikach zajęć dodatkowych, z wyjątkiem zajęć realizowanych w ramach etatu i zajęć rewalidacyjnych.

5) W przypadku ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim nauczyciele przygotowują rodzicom informacje o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych otrzymują materiały dostosowane do zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach.

6) Nauczyciele wspomagający w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu przygotowują dla uczniów materiały do realizacji i przesyłają je uczniowi bądź rodzicowi.

7) Należy zadbać o odpowiedni dobór narzędzi kształcenia, uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń. Czas samodzielnej pracy ucznia na jednej lekcji nie powinien przekraczać 40 minut.

3. Dokumentowanie pracy:

1) Nauczyciele zapisują odpowiednio tematy w dzienniku Librus.

2) Nauczyciele dokumentują przesłane uczniom materiały w zakładce „zadanie domowe" (materiały te są widoczne dla ucznia, rodzica i dyrektora). Informacje tam zawarte będą zawierały: temat lekcji, najważniejsze zagadnienia, linki, filmiki, zadania do wykonania.

3) Przy zaznaczaniu frekwencji należy wybrać opcję: obecny (nauczanie zdalne).

4. Formy kontaktu z uczniem/rodzicem:

1) e-dziennik (podstawowy kontakt),

2) e-mail,

3) telefon,

4) messenger,

5) platformy edukacyjne wykorzystywane przez nauczycieli.

5. Zasady weryfikacji postępów ucznia:

1) Nauczyciel ustala zasady weryfikacji wiedzy ucznia z danego przedmiotu i informuje o tym uczniów i rodziców (e-dziennik).

2) Dopuszczalne jest przeprowadzanie i ocenianie testów na platformach edukacyjnych (np. epodrczniki.pl, G Suite – Classroom, WSiPnet.pl, nowaera.pl, i in.)

3) Nauczyciele przedmiotów monitorują na bieżąco realizację zadań przez uczniów.

6. Zasady oceniania:

1) Nauczyciele na bieżąco informują rodziców o postępach uczniów poprzez wstawianie ocen w dzienniku Librus.

2) Nauczyciele dostosowują terminarz wykonania zleconych prac do możliwości każdego ucznia (możliwości psychofizyczne, dostęp do sprzętu, sytuacja rodzinna, itp.).

3) Każdemu uczniowi należy umożliwić poprawę testu bądź odrobienie zadań w późniejszym terminie.

4) Dopuszczalną możliwością oceny odpowiedzi ustnych może być rozmowa nauczyciela z uczniami za pośrednictwem komunikatorów.

5) Uczeń musi otrzymać informację, która praca będzie oceniana.

doprecyzowano pod kątem działalności platformy GSuite 30.03.2020 r.

Dyrektor Szkoły Rafał Pastwa