nauczanie zdalne

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej


Carousel imageCarousel image

Zasady zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej od 25 marca 2020 r.

ZASADY FUNKCJONOWANIA NAUCZANIA ZDALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO OD DNIA 25 MARCA 2020R.

1. Zasady funkcjonowania nauczania zdalnego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Organizacja kształcenia na odległość:

1) Wszyscy nauczyciele dostosowują treści nauczania wynikające z realizacji Podstawy Programowej do zajęć zdalnych z wykorzystaniem podręczników, zeszytów ćwiczeń, platform edukacyjnych (epodreczniki.pl, G Suite – Classroom, WSiPnet.pl, nowaera.pl, materiały prezentowane w publicznej telewizji i radiofonii i in.).

2) Zdalnym nauczaniem należy objąć każdego ucznia.

3) Nauczyciele pracują zgodnie z obowiązującym planem zajęć, realizują Podstawy Programowej ze swojego przedmiotu.

4) W czasie nauczania zdalnego nauczyciele nie realizują zajęć dokumentowanych w dziennikach zajęć dodatkowych, z wyjątkiem zajęć realizowanych w ramach etatu i zajęć rewalidacyjnych.

5) W przypadku ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim nauczyciele przygotowują rodzicom informacje o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych otrzymują materiały dostosowane do zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach.

6) Nauczyciele wspomagający w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu przygotowują dla uczniów materiały do realizacji i przesyłają je uczniowi bądź rodzicowi.

7) Należy zadbać o odpowiedni dobór narzędzi kształcenia, uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń. Czas samodzielnej pracy ucznia na jednej lekcji nie powinien przekraczać 40 minut.

3. Dokumentowanie pracy:

1) Nauczyciele zapisują odpowiednio tematy w dzienniku Librus.

2) Nauczyciele dokumentują przesłane uczniom materiały w zakładce „zadanie domowe" (materiały te są widoczne dla ucznia, rodzica i dyrektora). Informacje tam zawarte będą zawierały: temat lekcji, najważniejsze zagadnienia, linki, filmiki, zadania do wykonania.

3) Przy zaznaczaniu frekwencji należy wybrać opcję: obecny (nauczanie zdalne).

4. Formy kontaktu z uczniem/rodzicem:

1) e-dziennik (podstawowy kontakt),

2) e-mail,

3) telefon,

4) messenger,

5) platformy edukacyjne wykorzystywane przez nauczycieli.

5. Zasady weryfikacji postępów ucznia:

1) Nauczyciel ustala zasady weryfikacji wiedzy ucznia z danego przedmiotu i informuje o tym uczniów i rodziców (e-dziennik).

2) Dopuszczalne jest przeprowadzanie i ocenianie testów na platformach edukacyjnych (np. epodrczniki.pl, G Suite – Classroom, WSiPnet.pl, nowaera.pl, i in.)

3) Nauczyciele przedmiotów monitorują na bieżąco realizację zadań przez uczniów.

6. Zasady oceniania:

1) Nauczyciele na bieżąco informują rodziców o postępach uczniów poprzez wstawianie ocen w dzienniku Librus.

2) Nauczyciele dostosowują terminarz wykonania zleconych prac do możliwości każdego ucznia (możliwości psychofizyczne, dostęp do sprzętu, sytuacja rodzinna, itp.).

3) Każdemu uczniowi należy umożliwić poprawę testu bądź odrobienie zadań w późniejszym terminie.

4) Dopuszczalną możliwością oceny odpowiedzi ustnych może być rozmowa nauczyciela z uczniami za pośrednictwem komunikatorów.

5) Uczeń musi otrzymać informację, która praca będzie oceniana.doprecyzowano pod kątem działalności platformy GSuite 30.03.2020 r.

Dyrektor Szkoły

Rafał Pastwa


Kształcenie na odległość – poradnik dla szkół

Jak koordynować kształcenie na odległość, co należy do obowiązków dyrektorów i nauczycieli, jak realizować podstawę programową w warunkach domowych, jak zwiększyć efektywność zdalnej nauki, w jaki sposób zaplanować czas dziecka w domu oraz z jakich narzędzi i materiałów korzystać – na te i wiele innych pytań można znaleźć odpowiedź w poradniku MEN przygotowanym dla nauczycieli, dyrektorów, uczniów i rodziców.


Nauczanie zdalne podstawy prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.