ข้อมูลสารสนเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

ข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS)

ข้อมูลระบบสิ่งก่อสร้าง (BOBEC)