Vedtekter for YoungFish

Sist oppdatert ved generalforsamling: 22.03.2018

1. Navn og formål

Organisasjonens navn er YoungFish. YoungFish skal være et nettverk for unge i sjømatnæringen.


2. Endring av vedtekter

Forslag til endring av vedtekter skal fremsettes for YoungFish sitt styre innen tre uker før generalforsamlingen. Styret i YoungFish skal presentere endringsforslag for generalforsamlingen. Ved vedtektsendringer, skal forslagene meddeles organisasjonens medlemmer samtidig med innkallelse til Generalforsamling. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de totale avgitte stemmer. Blanke stemmer ansees som ikke avgitte stemmer.

3. Kontingent

YoungFish krever ikke medlemskontingent av sine medlemmer.

4. Medlemskap

YoungFish sitt styre kan akseptere opptak av alle personer til og med 39 år som har jobb eller virksomhet relatert til sjømatnæringen, herunder også forvaltningen samt leverandører av tjenester og produkter til sjømatnæringen, eller personer som utdanner seg til jobb i sjømatnæringen.

5. Utmeldelse, eksklusjon og suspensjon

Frivillig utmeldelse sendes skriftlig til styret i YoungFish.

Krav om eksklusjon av medlemmer fra foreningen må fremlegges skriftlig for styret og begrunnes. Det innklagede medlem skal gis anledning til å uttale seg om saken. Styret kan ekskludere medlemmet om eksklusjonskravet anses velbegrunnet, og styrets avgjørelse skjer ved votering med simpelt flertall. Et ekskludert medlem kan påklage styrets vedtak til Generalforsamlingen, hvor klagen avgjøres med simpelt flertall. Fremmer styret selv krav om eksklusjon av et medlem gjelder samme ankebehandling.

6. Aktiviteter

YoungFish skal holde medlemsmøter av faglig og nettverksbyggende art.

7. Kommunikasjon

Kommunikasjon skjer via e-post, facebook og organisasjonens webside www.youngfish.no. E-post anses som gyldig skriftlig medium, og medlemmene er selv ansvarlige for å holde egen kontaktinformasjon oppdatert. Drifting av websiden www.youngfish.no er underlagt styret i YoungFish. YoungFish står fritt til å bruke sosiale medier og andre kanaler til markedsføring og informasjon.

8. Finansiering

YoungFish er en frivillig ideell organisasjon som er avhengig av finansiell sponsing fra kommersielle aktører eller ved støtte fra det offentlige. Kapital innhentes bl.a i form av samarbeidsavtaler. YoungFish er en frivillig organisasjon og vil legge til rette for at kommersielle aktører skal finne et samarbeid interessant. Samarbeidet skal ikke gå på bekostning av mulig samarbeid med organisasjoner og institusjoner uten kommersielle interesser i næringen, og samarbeidspartner har ikke noen som helst instruksjonsrett over hvem YoungFish kan samarbeide med. Ved enkelte spesielle arrangementer/omstendigheter, kan en egenandel fra deltakere fastsettes av styret i YoungFish.

9. Strategisk samarbeid

Alle avtaler om strategisk samarbeid skal vurderes og godkjennes av styret.

10. Styret

YoungFish skal ha et sentralstyre bestående av styreleder, nestleder/økonomiansvarlig og seks styremedlemmer. Fire av plassene som styremedlem bestittes av aktuell leder for lokallagene. Lokallagsledere velges av det til enhver tid sittende styre og skal være representert i styret. Dersom styresammensetningen ikke kan oppnås, står Valgkomitéen fritt til å anbefale en ny ideell sammensetning for neste styreperiode. Styret velges av YoungFish sin generalforsamling. Valgperioden er to år for ordinære styremedlemmer.

For å skape kontinuitet i styret skal ulike verv velges annet hvert år. Leder og ett styremedlem velges hvert partallsår, mens nestleder/økonomiansvarlig og det andre styremedlemmet velges i oddetallsår. Samtlige medlemmer kan gjenvelges ved Generalforsamlingen. Styret skal bestå av deltakere med fast jobb i sjømatnæringen eller i næringer nært knyttet til sjømatnæringen. Det skal etterstrebes en balanse mellom kjønnene i styret.

Dersom leder i sentralstyret trekker seg skal det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling, som velger ny styreleder i sentralstyret. Dersom noen andre enn leder i sentralstyret trekker seg, kan sentralstyret med votering velge inn et nytt medlem som sitter frem til neste generalforsamling.

11. Styrets møter

Det skal avholdes styremøter i YoungFish så ofte som styret anser det nødvendig. Styreleder legger frem forslag til møteplan for kommende år første styremøte etter ordinær generalforsamling. For at styremøtet skal anses beslutningsdyktig, må leder og nestleder være tilstede.

12. Protokoll

Protokoll skal føres ved alle styremøter. Styreleder eller den som styreleder utpeker i styret skal tilgjengeliggjøre agenda for styremedlemmer seneste 1 uke før møtet finner sted.

13. Finansiell styring

Økonomiansvarlig fører regnskap som skal fremlegges YoungFish sitt styre fortløpende. Regnskapet skal være tilgjengelig for medlemmer og samarbeidspartnere, med sikte på å ha åpenhet om at foreningens midler er anvendt i samsvar med organisasjonens formål og vedtekter.

Styrets medlemmer skal ikke motta honorar for sitt styrearbeid, men skal få refusjon for nødvendige utgifter til organisasjonsarbeid. Utgifter til godtgjørelse og refusjon skal fremgå av regnskap.

14. Valgkomité

Styret skal utnevne en valgkomité på minimum to skikkede personer, som overfor generalforsamlingen skal foreslå kandidater til nytt styre.

15. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er YoungFish sitt øverste organ.

Den ordinære generalforsamlingen skal være avviklet innen utgangen av juni hvert år. Den ordinære generalforsamlingen skal blant annet behandle:

  • Styrets årsberetning

  • Årsregnskaper for YoungFish

  • Budsjett for inneværende år

  • Forslag til vedtektsendringer

  • Saker som styret eller foreningsmedlem ønsker forelagt generalforsamlingen.

  • Valg av styre

Ordinær generalforsamling innkalles av styret med minst 14 dagers varsel ved skriftlig melding til foreningens medlemmer (e-post). Innkallingen skal inneholde saksliste og nødvendige dokumenter for generalforsamlingen. Alle fremmøtte medlemmer av YoungFish har stemmerett, og kan ha med seg en (1) fullmakt fra annet medlem. Generalforsamlingen kan kun behandle de saker som er nevnt i innkallelsen. Saker til behandling på generalforsamlingen må sendes inn til styret senest en måned før ordinær generalforsamling.

16. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinære generalforsamlinger skal avholdes dersom styret finner det nødvendig, styreleder i sentralstyret trekker seg, eller dersom minst 1/3 av YoungFish sine medlemmer krever dette. Slikt krav skal fremsettes styret skriftlig. Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes senest en måned etter at gyldig krav er blitt fremsatt, og skal innkalles av styret med minst fem dagers varsel ved skriftlig melding til foreningens medlemmer (e-post) med saksliste og nødvendige dokumenter for generalforsamlingen.

17. Oppløsning

Forslag om oppløsning kan fremsettes av styret i YoungFish eller av minst 1/3 av foreningens medlemmer. Et forslag om oppløsning skal være skriftlig og begrunnede, og skal sendes foreningens medlemmer til gjennomsyn minst en måned før frist for innkalling til første ordinære generalforsamling. Forslag om oppløsning skal behandles av den ordinære generalforsamlingen. For å vedta forslaget kreves minst ¾ av generalforsamlingens avgitte stemmer.

18. YoungFish midler ved oppløsning

Dersom det ved oppløsning skulle foreligge formue, skal generalforsamlingen treffe beslutning om anvendelsen, herunder om de aktuelle midlene skal gis til andre foreninger, institusjoner eller til tiltak som samsvarer med foreningens formål.