อัตราค่าบริการ

ค่าเช่าเรือลอยอังคาร

ค่าบริการเรือลอยอังคารของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบนั้น เป็นการบริหารจัดการเพื่อสวัสดิการกำลังพลของทหารเรือ และประชาชนทั้วไป เป็นแบบเหมาจ่าย ซึ่งราคาค่าบริการจะรวมค่า ดอกไม้ กระทง และอุปกรณ์ทั้งหมด โดยการให้บริการออกเรือแต่ละเที่ยว จะออกครั้งละคณะเท่านั้น ซึ่งมีอัตราค่าบริการ ดังนี้

1. รองรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 20-30 ที่นั่ง ค่าบริการดังนี้.-

1.1 อัตราค่าบริการ ลอยอังคาร 2,500.- บาท

1.2 ทัศนศึกษา 2,000.- บาท/ 1 ชั่วโมง (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง / วันหยุดราชการรับตั้งแต่ช่วงเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป)


2. รองรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 40 ที่นั่ง ค่าบริการดังนี้.-

2.1 อัตราค่าบริการ ลอยอังคาร 4,000.- บาท

2.2 ทัศนศึกษา 3,500.- บาท


3. รองรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 100 ที่นั่ง ห้องโดยสารมีระบบปรับอากาศตลอดลำ ค่าบริการดังนี้.-

3.1 อัตราค่าบริการ ลอยอังคาร 7,000.- บาท

3.2 ทัศนศึกษา 6,500.- บาท