วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม เพื่อประชาชนมีสุขภาพที่ดี

พันธกิจ (Mission)

ให้บริการรังสีวินิจฉัยที่ได้คุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพ ด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากรังสี

ค่านิยม (Core value)

เต็มใจให้บริการ มุ่งมั่นพัฒนา ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า ชาวประชาปลอดภัย

เข็มมุ่ง

ให้บริการการตรวจทางรังสีวินิจฉัย และคลื่นเสียงความถี่สูง (ULTRASOUND) โดยสามารถรองรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการได้อย่างเพียงพอ

อัตลักษณ์ (Identity)

รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ

หน้าที่และเป้าหมาย ความมุ่งหมาย(Purpose)

   • ให้บริการรังสีวินิจฉัยทั่วไปแก่ผู้ป่วยในเวลาราชการและนอกเวลาราชการในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน
   • ให้บริการตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัย เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ อัลตราซาวด์ทั่วไป อัลตราซาวด์ดูระบบการไหลเวียนของเลือดในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
   • ให้บริการรังสีวินิจฉัยเคลื่อนที่ในหอผู้ป่วย เฉพาะเอกซเรย์ปอด กระดูกต้นคอและกระดูกระยางในรายผู้ป่วยอาการหนัก
   • ให้บริการรังสีวินิจฉัยตรวจสุขภาพร่างกายข้าราชการและตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวร่วมกับกลุ่มงานเวชกรรมสังคม
   • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากรังสี
   • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อน ขณะทำการตรวจและหลังการตรวจพิเศษทางรังสีรวมถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากการฉีดสารทึบรังสี
   • ให้บริการคำนวณปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับในการถ่ายภาพรังสี

ขอบเขตของการจัดบริการ

  • เพื่อให้บริการการตรวจทางรังสีวินิจฉัย แบบถ่ายภาพรังสีทั่วไป และแบบตรวจพิเศษทางรังสี โดยการให้ผู้ป่วยรับประทาน กลืน สวน หรือฉีดสารทึบรังสีเข้าไปในร่างกาย แก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร
  • เพื่อให้บริการการตรวจอวัยวะภายในช่องท้องและระบบไหลเวียนโลหิตด้วยเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง (ULTRASOUND) โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (รังสีแพทย์) แก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่ โรงพยาบาลกำแพงเพชร
  • เพื่อสนับสนุนนโยบายของโรงพยาบาลกำแพงเพชรและโครงการโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม


ยุทธศาสตร์

1. เป็นหน่วยงานขนาดกลางที่มีคุณภาพ

1.1 มีจำนวนบุคลากรที่เหมาะสมกับสถานะภาพของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

1.2 มีเครื่องมือ ที่สามารถรองรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการอย่างพอเพียง

1.3 สถานที่และภาวะแวดล้อมเหมาะสม สะดวกต่อการปฏิบัติงาน และการรักษาความสะอาด

2. เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

2.1 มีแผนภูมิสายการบังคับบัญชา

2.2 มีแผนภูมิการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ( งานบริหาร )

2.3 มีแผนการปฏิบัติงานในเวลาราชการ

2.4 มีแผนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

2.5 มีแผนรับอุบัติภัยหมู่ และแผนอัคคีภัย

2.6 ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยกันกำหนดระบบการให้บริการให้อยู่ในแนวทางเดียวกัน และให้สอดคล้องกับนโยบายของ รพ.

3. ทำงานบริการให้มีมาตรฐาน

3.1 ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการอบรมมาตรฐานบริการ เชิงพฤติกรรมบริการ

3.2 มีการป้องกันอันตรายจากรังสีต่อผู้รับบริการ เช่น

3.2.1 ให้ปิดประตูห้องเอกซเรย์และทุกครั้งก่อนเอกซเรย์

3.2.2 มีป้ายเตือนว่า “ อันตราย บริเวณรังสี ” หน้าห้องเอกซเรย์ทุกห้อง

3.2.3 มีป้ายเตือนว่า “ เพื่อความปลอดภัยของลูก สตรีมีครรภ์ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ” หน้าห้องเอกซเรย์ทุกห้อง

3.2.4 มีสัญญาณไฟแสดงการทำงานของเครื่องเอกซเรย์

3.2.5 มีการซักประวัติผู้ป่วยหญิงวัยเจริญพันธุ์ก่อนทำการเอกซเรย์

3.2.6 มีการคำนวณปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพเอกซเรย์ในแต่ละครั้งให้กับผู้ป่วยทุกราย

3.3 มีการแนะนำขั้นตอนและวิธีการ ในการตรวจทางรังสีวิทยาและคลื่นเสียงความถี่สูง แก่ผู้รับบริการ

4. ด้านงานวิชาการ ข้อมูลสถิติ และข้อเสนอแนะ

4.1 ให้เจ้าหน้าที่ได้ไป อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน เรื่องที่น่าสนใจและมีประโยชน์ และไม่ซ้ำกัน

ปีละ 1 ครั้งต่อ 1 คน และจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมวิชาการภายในโรงพยาบาลที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น

4.2 ให้เจ้าหน้าที่ขอสมัครสอบเพื่อศึกษาต่อได้ทุกคนปีละไม่เกิน 2 คน แต่ให้ลาศึกษาต่อเต็มเวลาได้ปีละ 1 คนและศึกษาต่อในช่วงนอกเวลาราชการปีละ 1 คนหรือนอกเวลาราชการ 2 คน โดยยึดหลักอาวุโสตามอายุการทำงาน และความจำเป็น

4.3 ส่งเจ้าหน้าที่อบรมหลักสูตรต่อยอด 4 เดือน ระบบ PACS , DR,CR

4.4 ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกระดับ รู้จักการตรวจสอบคุณภาพของภาพเอกซเรย์ และเก็บข้อมูลไว้ใน ตารางเก็บข้อมูลทุกเดือน

4.5 ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกระดับ สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (ระบบ Hos XP) ในการลงทะเบียนบันทึกข้อมูลการถ่ายภาพรังสี และคลื่นเสียงความถี่สูง

4.6 มีการเก็บข้อมูลอย่างละเอียด และมีการตรวจสอบข้อมูลสม่ำเสมอ หรือเมื่อเห็นว่าข้อมูลผิดปรกติเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้องเพื่อประโยชน์ในการวางแผนปีต่อไป

4.7 มีการประชุมภายในกลุ่มงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพราะมีผู้ป่วยมาใช้บริการตลอดเวลา ในการประชุมแต่ละครั้ง จะมุ่งเน้นถึงเรื่องสำคัญๆ เช่น งานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย และเมื่อมีข้อร้องเรียน หรือปัญหาในการปฏิบัติงาน การประชุมต้องตรงต่อเวลา และเนื้อหาไม่ซ้ำซาก ยืดเยื้อ สามารถสรุปได้

5. สร้างขวัญ กำลังใจ และสื่อสัมพันธ์

5.1 มีการพบปะสังสรรค์กันทุกปี หรือเมื่อมีโอกาส

5.2 มีห้องพักเวรสำหรับเจ้าหน้าที่เป็นสัดส่วนตามสถานะภาพของหน่วยงาน และมีสิ่งอำนวยความสะดวกพอสมควร