โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องหอย

ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่งอหอย ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่อน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2523 เดิมใช้ชื่อ สถานีอนามัยและผดุงครรภ์ เป็นตำบลที่มี สถานีอนามัย 2 แห่ง (อีกแห่งคือ รพ.สต.ห้วยค้อ *ปัจจุบัน ) ต่อมายกระดับเป็น สถานีอนามัยและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามลำดับ ปัจจุบัน มีเจ้าหน้าที่ 3 คน และคนงาน 2 คน มี อสม. ร่วม 46 คน จาก 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ 4 บ้านหนองตานา

หมู่ที่ 6 บ้านฮ่องหอย

หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วงน้อย

หมู่ที่ 8 บ้านนานิคม

หมู่ที่ 11 บ้านห้วยว่านหอม

ประชากรในเขตรับผิดชอบ จำนวน 2,651 คน จาก ทั้งหมด 581 ครัวเรือน


แผนที่แสดงที่ตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องหอย

แผนที่ตั้งตำบลหนองแวงนางเบ้า

ข่าวสาร

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เวลา 08.30-16.00 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องหอยและห้วยค้อ ตำบลหนองแวงนางเบ้า ได้จัดกิจกรรม “การถอดบทเรียน” ตามโครงการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2561 สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพลเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้านำโดยท่านมนตรี ถามูลเรศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้พบปะและให้กำลังใจการทำงาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. อสม. จาก 13 หมู่บ้าน ครูอนามัยโรงเรียน เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องหอยและห้วยค้อ เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า รวม 150 คน โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น การส่งเสริมให้ประชาชน อสม. และผู้นำ/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม ประเมินหมู่บ้านน่าอยู่ และกิจกรรมการถอดบทเรียน สำหรับลำดับการประกวดหมู่บ้าน เป็นดังนี้

 1. บ้านนานิคม หมู่ที่ 8 คะแนน 53
 2. บ้านห้วยว่านหอม หมู่ที่ 11 คะแนน 47
 3. บ้านหนองแวงนางเบ้า หมู่ที่ 1 คะแนน 46
 4. บ้านหนองแวงนางเบ้าพัฒนา หมู่ที่ 12 คะแนน 45
 5. บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ 7 คะแนน 44
 6. บ้านห้วยค้อน้อย หมู่ที่ 9 คะแนน 42
 7. บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 2 คะแนน 42
 8. บ้านวังจาน หมู่ที่ 10 คะแนน 41
 9. บ้านฮ่องหอย หมู่ที่ 6 คะแนน 41
 10. บ้านหนองตานา หมู่ที่ 4 คะแนน 41
 11. บ้านหนองนาดี หมู่ที่ 3 คะแนน 40
 12. บ้านฝาผนัง หมู่ที่ 5 คะแนน 40
 13. บ้านโคกเสน่ หมู่ที่ 13 คะแนน 40

พร้อมนี้การมอบโล่รางวัล จะมอบในวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมใหญ่ ที่ว่าการอำเภอพล ครับ


คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องหอย เจ้าหน้าที่ อสม. และเจ้าภาพทุกท่าน ขอขอบพระคุณ ผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบีริจาคเงินสมทบทุนซ่อมแซม อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องหอยและห้องประชุมเป็นอย่างสูง ครับ โดยยอดรวมบริจาคทั้งสิ้น ประมาณ 400,000 บาท หักค่าใช้จ่าย และนำฝาก ธนาคาร ธกส. พร้อมนี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว ตามขั้นตอนโดยประกาศ

เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ! ประกาศโซนสีแดงแล้ว 13 จังหวัด

เตือนภัยฤดูหนาว


สำนักงานควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันการเจ็บป่วย กับโรคระบาดที่มาในช่วงฤดูหนาว ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องหอย ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมสุขภาพ

ด้วยศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จะลงพื้นที่ทำงานวิจัยว่าด้วยเรื่องผลกระทบที่มีต่อสุขภาพ โดยใช้แบบสำรวจผ่าน แอบพลิเคชั่น EHINET.INFO ผ่านหน้าเว๊ป http://ehinet.info/menu.php เพื่อศึกษาผลกระทบที่มีต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล พื้นที่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ ช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2561

28 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561

**ข้อมูลรับแจ้งอุบัติเหตุทางถนนในรอบ 24 ชั่วโมง วันที่ 18/12/2560 ตั้งแต่เวลา 00.00 - 23.59 น.**

เสียชีวิต 77 ราย บาดเจ็บ 3,491 ราย

**จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 5 จังหวัด

วันที่ 12/12/2560 ตั้งแต่เวลา 00.00 - 23.59 น.**

1. อ่างทอง เสียชีวิต 6 ราย

2. อุบลราชธานี เสียชีวิต 5 ราย

3. ชลบุรี เสียชีวิต 4 ราย

4. อุดรธานี เสียชีวิต 4 ราย

5. ระยอง เสียชีวิต 3 ราย

**ข้อมูลรับแจ้งอุบัติเหตุทางถนนสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560**

เสียชีวิต 14,574 ราย

บาดเจ็บ 959,290 ราย

--------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ระบบนับตามวันที่ได้รับแจ้งข้อมูลจากเครือข่ายในรอบวันที่ผ่านมาและรวมถึงการเสียชีวิตที่เกิดเหตุในวันอื่นแจ้งเข้ามาในระบบ

ที่มา : ศูนย์รับแจ้งเหตุบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดและเครือข่ายรับแจ้ง www.thairsc.com

เผยแพร่โดย : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

>> โรคไข้หวัดใหญ่

เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) ซึ่งเชื้อนี้มี หลายชนิดมาก นอกจากคนแล้วยังก่อให้โรค ในสัตว์ได้หลายชนิด เช่น หมู นก ม้า แต่โดยทั่วไปไวรัสของสัตว์ชนิดใดก็จะก่อให้เกิดโรคเฉพาะสัตว์ชนิดนั้น เช่น ไวรัสไข้หวัดนก (H5N1) จะก่อโรคในสัตว์ปีกเป็นหลัก แต่ในช่วงหลังที่ตกเป็น ข่าวดัง ก็เนื่องจากว่าไวรัสนี้มีการเปลี่ยนแปลงทำให้มีการติดต่อมายังมนุษย์ หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้ และมีความรุนแรงสูง ทำให้เสียชีวิตได้ แต่ยังโชคดี ที่การติดต่อมาสู่คนไม่ง่ายนัก ต้องสัมผัสใกล้ชิดมาก และการติดต่อจากคนสู่คน ก็เกิดได้น้อยมาก เราจึงสามารถควบคุมการระบาดได้

ส่วนไข้หวัดใหญ่ในคนมี 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ที่ทำให้เกิดการ ระบาดทั่วโลก

ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เกิดจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่พบกันมานานแล้ว แต่เนื่องจากเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตลอดเวลา ทำให้คนที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ไปแล้วสามารถป่วยได้อีกถ้าเชื้อมีการเปลี่ยน แปลงไป แต่อาการมักจะไม่รุนแรง เนื่องจากเรามีภูมิคุ้มกันอยู่บ้าง

ไข้หวัดใหญ่ที่ทำให้เกิดการระบาดใหญ่ หรือในปัจจุบันเรียกว่า

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ หรือสายพันธุ์ 2009 เกิดจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด เอช 1 เอ็น 1 (H1N1) ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเชื้อไวรัส H1N1 เดิมมาก ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่มีภูมิคุ้มกัน ทำให้เกิดการระบาดหรือ ติดเชื้อเป็นวงกว้าง ดังจะเห้นตามข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามโทรทัศน์ ซึ่งเชื้อนี้มีระบาดไปในแทบทุกประเทศทั่วโลกในเวลาอันสั้น แต่โชคดีที่ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นี้ มีความรุนแรงต่ำ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายเองได้

>> อาการ

โดยทั่วไปของโรคไข้หวัดใหญ่ คือ มีไข้ ไอ น้ำมูก บางคนมีอาการเจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย อาการส่วนใหญ่จะไม่รุนแรง เป็นอยู่ประมาณ 3-5 วัน ซึ่งบางครั้งจะคล้ายโรคไข้หวัดธรรมดา แต่ท้ายที่สุด อาการก็จะหายไปเองได้ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ที่จะมีอาการรุนแรง เช่น ไอมาก หอบเหนื่อย หายใจลำบาก ซึ่งอาจเกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ทำให้ เกิดการอักเสบของปอด ทำให้ปอดบวม การหายใจล้มเหลว ซึ่งอาการอาจจะ รุนแรงจนถึงเสียชีวิตได้ กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดใหญ่รุนแรงคือ กลุ่มเด็กเล็ก กลุ่มผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคปอด โรคอ้วน และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำ

>> การรักษา

โรคไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่ทำได้โดยการรักษาแบบประคับประคองให้การดูแล รักษาตามอาการ ผู้ป่วยบางรายอาจจำเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัส โดยเฉพาะ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรครุนแรง แพทย์จะพิจารณาให้การรักษาเป็นรายๆ ไป ในรายที่มีอาการรุนแรงหรือมีปอดบวมจำเป็นต้องนอนรักษาตัวใน โรงพยาบาล

เมื่อมีบุคคลในบ้านหรือผู้ใกล้ชิดป่วยหรือสงสัยว่าเป็นไข้หวัดใหญ่จำเป็น ต้องป้องกันการติดต่อให้ดี การติดต่อของไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่เกิดจากการ สัมผัสละอองฝอยจากการไอ จามของผู้ป่วย โดยละอองฝอยที่มีเชื้อเหล่านี้ เมื่อสัมผัสกับทางเดินหายใจหรือตามเยื่อบุต่างๆ เช่น เยื่อบุตา จะทำให้เชื้อเข้า สู่ร่างกายและเป็นโรคได้ ดังนั้นผู้ป่วยจึงควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่ กระจายของละอองฝอย และทุกคนควรล้างมือบ่อยๆ และหลีกเลี่ยงการใช้มือ สัมผัสหน้า ตา จมูกโดยไม่จำเป็นเพราะเป็นทางแพร่เชื้อเข้าสู่ร่างกาย ถ้าเรา ปฏิบัติได้ดังนี้จะช่วยลดการติดต่อของโรคได้มาก

ปัจจุบันประเทศไทยมีวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและไข้หวัด ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 แล้ว ประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงควรฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ แต่เนื่องจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลง ตัวเองตลอดเวลา ดังนั้นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จึงมีการเปลี่ยนทุกปีตามเชื้อ ที่เปลี่ยนไป คนที่เสี่ยงต่อโรคนี้จึงควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปี เพื่อให้ได้ผลดีในการป้องกันโรคมากที่สุด

##ที่มา##http://www.tm.mahidol.ac.th/th/tropical-medicine-knowledge/new/Influenza.html คณะเวชศาสตร์เขตร้อน โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

สาระน่ารู้และเมนูสุขภาพ

วิดิทัศน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอผลการดำเนินงาน ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (road traffic injury) ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560 งานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน อำเภอพล ปี 2560 ด้วยความร่วมมือจากอำเภอพล และเครือข่ายสุขภาพ Cup พล