K I R B

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลขอนแก่น

(Updated 10 August 2021)

Carousel imageCarousel image
ประกาศสนง. รพ.ขกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ2564ฉบับแก้ไข.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา