ศูนย์สารสนเทศด้านการศึกษา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นวัตกรรมการศึกษา ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย

full ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ผอ.เสรี.pdf

ชื่อนวัตกรรม : การบริหารสถานศึกษาด้วยรูปแบบ BANGSAPHAN MODEL
ว่าที่ร้อยตรี เสรี สุขกันตะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

full ไทยรัฐ.pdf

ชื่อนวัตกรรม : โครงการ "I am Pineapple"
นางสุกัลยา สำราญรมย์
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๕ (วังไทรติ่ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

1.Best เชวงศักดิ์ - Copy.pdf

ชื่อนวัตกรรม : DOLPHINS LEARN ENGLISH
นางสุดารัตน์ เทพสวัสดิ์
ครูโรงเรียน
เชวงศักดิ์ศึกษา
สังกัด สำนักงานคระกรรมการการส่งเสริมเอกชน

2.นวัตกรรม รร กำเนิดวิทยา - Copy.pdf

ชื่อนวัตกรรม : การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ห้องเรียนมีความสุข (Active classroom)
นางสาวสุพรรษา ผ่านแสนเสาร์
ครูโรงเรียนกำเนิดวิทยา
สังกัด สำนักงานคระกรรมการการส่งเสริมเอกชน

3.นวัตกรรม ทุ่งตาแก้ว - Copy.pdf

ชื่อนวัตกรรม : การสร้างนวัตกรรม 5 Step บันได 5 ขั้นพัฒนาสู่นักเขียนเชิงสร้างสรรค์
นางวันดี สมทรง
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

4.Bestบ้านห้วยมงคล นางสาวสุมณี สังข์พุก - Copy.pdf

ชื่อนวัตกรรม : กิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning 5 ขั้นตอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางสาวสุมณี สังข์พุก
ครูโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

5.Bestบ้านห้วยมงคล นางสาวสุภาวดี โพธิ์เผือก - Copy.pdf

ชื่อนวัตกรรม : การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ร่วมกับสื่อการสอนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ป.6
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษา (One Tablet Per Child) สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางสาวสุภาวดี โพธิ์เผือก
ครูโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

6.Bestบ้านห้วยยาง - Copy.pdf

ชื่อนวัตกรรม : การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนการสอน (สื่อดี ห้องเรียนดี)
นางสาวปรียานุช บัวบาน
ครูโรงเรียนห้วยยางวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

7.Best ห้วยยางวิทยา.pdf

ชื่อนวัตกรรม : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบการจัดทำวีดีโอ (เรียนดี ด้วยวีดีโอ)
นายนิติธร บุญสร้าง
ครูโรงเรียนห้วยยางวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

8.Best บ้านหนองขาม.pdf

ชื่อนวัตกรรม : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยใช้ PI-D-REP Model และรูปแบบการสอน 7E
นางสาวนิตยฐา ลิ้มสายสุข
ครูโรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

10.Best ครูร.ร.บ้านห้วยน้ำพุ.pdf

ชื่อนวัตกรรม : BHNP Model เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรี่ยนด้านการปฏิบัติจริง
Active Learning ภายใต้วิถีพอเพียง
นางจุฑามาศ รัตนปัญญา
ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

11.Best ครูอรุณวิทยา 1.pdf

ชื่อนวัตกรรม : การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมผ่านสื่อออนไลน์
ด้วย Google classroom)
นางสาวกนกวรรณ ทับปิง
นางสาวธัญญาภรณ์ ใหม่คามิ
ครูโรงเรียนอรุณวิทยา
สังกัด สำนักงานคระกรรมการการส่งเสริมเอกชน

12.Best ครูอรุณวิทยา 2.pdf

ชื่อนวัตกรรม : การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการสอนแบบOn-line
นางณิชนันทน์ เปรมสุข
ครูโรงเรียนอรุณวิทยา
สังกัด สำนักงานคระกรรมการการส่งเสริมเอกชน

13.Best ครูอรุณวิทยา 3.pdf

ชื่อนวัตกรรม : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ
(Backward Design)
นายนรงค์ฤทธิ์ เกศวพิทักษ์
ครูโรงเรียนอรุณวิทยา
สังกัด สำนักงานคระกรรมการการส่งเสริมเอกชน

14.Best ครูอรุณวิทยา 4.pdf

ชื่อนวัตกรรม : การเรียนรู้เรื่องธาตุผ่านบทเพลง
นางสาวกมลทิพย์ เกตุศิริ
นางสาวกนกกานต์ รุ่งโรจน์วุฒิพงศ์
ครูโรงเรียนอรุณวิทยา
สังกัด สำนักงานคระกรรมการการส่งเสริมเอกชน

15.Best ครูอรุณวิทยา 5.pdf

ชื่อนวัตกรรม : การส่งเสริมพัฒนาทักษะความสามารถพิเศษของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาฟุตบอล
นายชูฤทธิ์ โชคลาภ
ครูโรงเรียนอรุณวิทยา
สังกัด สำนักงานคระกรรมการการส่งเสริมเอกชน

16.Best ครูอรุณวิทยา 6.pdf

ชื่อนวัตกรรม : บันทึกการอ่านเสริมสร้างคุณธรรม
นางสาวจุฑารัตน์ พลพุทธา
ครูโรงเรียนอรุณวิทยา
สังกัด สำนักงานคระกรรมการการส่งเสริมเอกชน