ข่าวงานวิจัย ปี 2561

กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย ในปี 2561


อ.สพ.ญ.ดร.สุชวัล พรสุขอารมณ์ และ อ.สพ.ญ.สุขุมาล ฤทธิ์เต็ม ตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “The 4th International Conference on One Medicine One Science (iComos) : One

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.กาจ โชคชัยอุสาหะ นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21 "พันธุศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"(21st National Genetics Conference "Genetics for Sustainable Development")ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเดอะซายน์ (The Zign Hotel) พัทยาเหนือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

อ.สพ.ญ.เบญจมาศ วงศ์สาลี และ อ.น.สพ.ธนกฤต จันทร์คง เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 วันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท จ.ชลบุรี

นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 5 นำเสนอผลงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาในงานประชุมวิชาการ

Kasetsart University Veterinary International Conference 2019