อาณาจักรโบราณ
ในแหลมทอง

อาณาจักรโบราณในแหลมทอง


ดินแดนสุวรรณภูมิหรือแหลมทอง(อินโดจีน)แห่งนี้ ปรากฏว่ามีชนชาติต่างๆ ซึ่งภายหลังได้มีการรวบรวมชนชาติ
ของตนเองจัดตั้งอาณาจักรขึ้น มีการอพยพเคลี่อนย้ายเข้ายึดครองพื้นที่ต่างโดยอาศัยลุ่มแม่น้ำสำคัญแต่ละพื้นที่เป็นหลัก
ในการสร้างเมืองเช่น ลุ่มแม่น้ำโขง ลุ่มแม่น้ำอิระวดี แม่น้ำสาละวิน แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเว้ เป็นต้น


ต่อมาอาณาจักรเหล่านี้ได้มีการติดต่อสัมพันธ์กันและบางครั้งก็ขยายอาณาเขตแย่งชิงพื้นที่ซึ่งกันและกัน
อาณาจักรที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์นั้นได้เกิดขึ้นหลายแห่งตามที่ราบของลุ่มแม่น้ำต่างๆดังกล่าว เช่น


อาณาจักรมอญ ( สมัยพุทธกาล-พุทธศตวรรษที่ ๒๒)

อาณาจักรฟูนันหรือฟูนาน( พุทธศตวรรษที่ ๖–๑๑)

อาณาจักรเจนละ พ.ศ.๑๑๗๐-๑๒๕๐

อาณาจักรจามปา (พุทธศตวรรษที่ ๗–๑๙)

อาณาจักรขอม

อาณาจักรละโว้(ลวรัฐ)

อาณาจักรตามพรลิงค์หรือตัมพะลิงค์

อาณาจักรลังกาสุกะ

อาณาจักรทวารวดี

อาณาจักรศรีวิชัย

อาณาจักรของพม่า

อาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ ล้านช้างและลาว

อาณาจักรเวียดนาม

อาณาจักรหริภุญชัย

อาณาจักรโยนก เชียงแสน และล้านนา<< ย้อนกลับ ต่อไป อาณาจักรมอญ>>