อาณาจักรลังกาสุกะ

อาณาจักรลังกาสุกะ

(พุทธศตวรรษที่ ๗–๑๑)

อาณาจักรลังกาสุกะแห่งนี้ได้ตั้งขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๗ แล้วเจริญรุ่งเรืองใน

พุทธศตวรรษที่ ๑๑ ขณะที่อาณาจักรฟูนันเริ่มเสื่อมอำนาจลง อาณาจักรลังกาสุกะตั้งอยู่

ทางใต้ของอาณาจักรตามพรลิงค์ในคาบสมุทรมลายู บริเวณมัสยิดแห่งกรือแซะ

ที่อยู่ระหว่างอำเภอเมืองปัตตานีกับอำเภอยะหริ่ง และบริเวณอำเภอยะรังทางฝั่ง

ตะวันออกของแม่น้ำปัตตานี พวกชวาเรียก “นครกีรติกามา” มีอาณาเขตครอบคลุมถึง

ทางเหนือตะกั่วป่าและตรัง ทางใต้ตลอดแหลมมลายู ลังกาสุกะมีการติดต่อกับจีนใน

พ.ศ. ๑๐๕๒ ตามจดหมายเหตุจีนระบุว่า“เป็นเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบ กษัตริย์ประทับอยู่

บนกูบช้างมีหลังคาทำด้วยผ้าสีขาว แวดล้อมด้วยองครักษ์ที่มีท่าทางดุร้าย และทหารตีกลอง

ถือธงสีต่าง ๆ ประชาชนทั้งชายหญิงไว้ผมปล่อยยาว ใส่เสื้อไม่มีแขน” อาณาจักรลังกาสุกะนี้

ถูกอาณาจักรฟูนันโจมตีในพุทธศตวรรษที่ ๑๑ แล้วกลายเป็นเมืองขึ้นต่อมา


<< ย้อนกลับ ต่อไป อาณาจักรทวารวดี >>