กายภาพบำบัดผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมอง อัมพาต


การดูแลผู้ป่วยอัมพาต

ในระยะอ่อนแรง


การดูแลหัวไหล่ในผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมอง


การใช้อุปกรณ์พยุงไหล่

Bobath sling ที่ถูกต้อง


การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ที่มีภาวะบวม


การบริหารข้อต่อแขนและมือ

เพื่อป้องกันภาวะข้อติด


เทคนิคการใส่เสื้อสำหรับผู้ป่วย

อัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง


คู่มือการฝึกกิจกรรมบำบัดที่บ้าน


เทคนิคการใส่เสื้อสำหรับผู้ป่วย

อัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง


การเดินที่ผิดปกติ