การใส่เสื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมอง

การฝึกการใส่เสื้อผ้า

กิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก เช่น การสวมเสื้อผ้า การถอดเสื้อผ้า การหวีผม การทาแป้ง แต่งตัว เป็นต้น มีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยเพิ่มความสามารถในการฟื้นฟูแขน ขา และพัฒนาทักษะที่จะดูแลตนเองในการขยับเคลื่อนไหวร่างกาย ผู้ที่ดูแลต้องเข้าใจถึงความพร้อมและให้ความชื่นชมผู้ป่วยที่มีความพยายาม ขณะเดียวกันผู้ดูแลต้องให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย