ชมรม

TO BE NUMBER ONE

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

“เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”