Pri akýchkoľvek otázkach nás kontaktujte prosím

workzone.vasicek@gmail.com

Ing. Peter Vašíček - konateľ

+421 903 723 791

Work Zone

c o r p o r a t e w e a r

showroom

BEVOTEK s.r.o.

Seberíniho 1

( pri hoteli Bratislava )

821 03 BRATISLAVA


fakturačná adresa :

BEVOTEK spol. s r.o.

Seberíniho 1

821 03 BRATISLAVA

ičo: 00685003

dič dph: SK2020305408

Obch.register Okresného súdu BA I.

vložka číslo : 218/B

bevotek@gmail.com

design studio:

workzone.vasicek@gmail.com

Ing. Peter Vašíček - konateľ

+421 903 723 791

OHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

BEVOTEK, spol. s r.o.

Seberíniho 1, 821 03 Bratislava

IČO 00 685 003, DIČ: 2020305408, IČ DPH: SK2020305408

zapísaný v OR SR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 218/B

1. AKO CHRÁNIME VAŠE SÚKROMIE?

Vážení zákazníci,

Spoločnosť BEVOTEK, spol. s r.o., so sídlom Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO 00 685 003, DIČ: 2020305408, IČ DPH: SK2020305408, zapísaná v OR SR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 218/B (ďalej aj ako „BEVOTEK“) sa zodpovedne zameriava na novú legislatívu, v rámci ktorej činnosti neustále prijíma potrebné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu Vašich osobných údajov a zároveň zabezpečia zákonné spracúvanie a ochranu Vašich osobných údajov v stanovenom rozsahu. V nasledujúcich riadkoch získate všetky užitočné informácie o tom, ako chránime Vaše súkromie, aké osobné údaje o vás získavame, ako ich spracúvame a aké práva vám ako dotknutej osobe prináležia.

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou odo dňa 25. mája 2018 je potrebné sledovať nový legislatívny právny akt – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – Nariadenie GDPR, ktoré prináša nové pravidlá ochrany osobných údajov fyzických osôb a stanovuje nové práva a povinnosti najmä pre fyzické osoby, prevádzkovateľov a sprostredkovateľov.

Špecifické otázky ochrany osobných údajov, ktoré Nariadenie neupravuje, bude popri ňom naďalej upravovať slovenská legislatíva, napríklad zákon č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov alebo zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov.

Spoločnosť BEVOTEK sa v zmysle Nariadenia považuje za „prevádzkovateľa“ – subjekt, ktorý spracúva osobné údaje. Na bezpečnosti Vašich osobných údajov nám veľmi záleží, a preto venujeme ich ochrane náležitú pozornosť.

1. Z tohto dôvodu Vám v súvislosti s novou právnou úpravou dávame do pozornosti nasledovné informácie:

· Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“).

· Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME A SPRACÚVAME? (ROZSAH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV)

1. Na jednotlivé účely spracúvame nasledovné osobné údaje : meno, priezvisko, obchodné meno, rodné číslo, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo OP, titul, dátum narodenia, adresa trvalého a prechodného pobytu, miesto podnikania, sídlo (ďalšie informácie uverejnené v obchodom, živnostenskom alebo inom obdobnom registri), telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty (e-mail), štátna príslušnosť, funkcia, pracovná pozícia a spoločnosť resp. zamestnávateľ, samotný predmet zmluvného vzťahu.

3. NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

1. Osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, spracúvame na nasledovné účely:

· plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľom

· predaj tovaru a služieb a dodanie tovaru a služieb

· vybavovanie reklamácií

· riešenie prípadných poistných udalostí v súvislosti s predajom tovarov a služieb

· ďalšie oprávnené záujmy prevádzkovateľa pri vykonávaní obchodnej činnosti v zmysle predmetu činnosti zapísaného v obchodnom registri

· komunikácia s orgánmi verejnej správy, poisťovňami a ďalšími právnickým a fyzickými osobami za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa

· tvorba „databázy zákazníkov“ - v súvislosti s plnením povinností zo zmluvných vzťahov, vybavovaním objednávok a prípadných reklamácií, tvorby faktúr a dodacích listov, ako aj iných dokumentov potrebných ku kompletnému spracovaniu objednávok a plneniu zmluvných či zákonných povinností.

Osobné údaje uvedené v oddiele 2., spracovávané na účely uvedené v oddiele 3. bod 1 ďalej poskytujeme ďalším subjektom, ktorými sú:

· kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ:

o najmä DPD - Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498

o vo výnimočných prípadoch aj Slovenská pošta, a.s., DHL, TNT a Geis, ktoré subjekty spracovávajú osobné údaje primárne na za účelom vykonávania obchodných činností zapísaných v obchodnom registri, t.j. ako prevádzkovatelia

· servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia

· orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti BEVOTEK.

Ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne dotknutej osobe informácie o zamýšľanom účele spracúvania a v prípade, ak pri posudzovaní zlučiteľnosti pôvodného a nového účelu zistí, že na ochranu práv dotknutej osoby sa vyžaduje súhlas so spracovaním osobných údajov, tak si tento súhlas od dotknutej osoby vyžiada. Zároveň jej poskytne ďalšie relevantné, nižšie uvedené informácie.

Chceme Vás zároveň ubezpečiť, že spoločnosť BEVOTEK neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny, neposkytuje Vaše osobné údaje žiadnym ďalším príjemcom (okrem tých, ktorí sú uvedení vyššie) a ani ich nezverejňuje, pokiaľ v tejto informácii nie je uvedené inak.

4. DOBA UCHOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Vaše osobné údaje budú bezpečne zhromažďované, uložené, spracúvané a archivované po nevyhnutne potrebnú dobu rešpektujúc ustanovenia právnych predpisov. Účtovné doklady sa z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve archivujú 10 rokov od realizovania poslednej objednávky. Pokiaľ ide o informácie, ktoré sú dôležité pre plnenie zákonných a zmluvných povinností či uplatnenie a ochranu práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa, tie prevádzkovateľ uchováva počas plynutia premlčacích dôb. V ostatných prípadoch (pri vyššie uvedených účeloch spracúvania) vždy posúdime zákonný základ ako aj primeranosť dĺžky uchovávania osobných údajov vychádzajúc z tzv. zásady minimalizácie uchovávania údajov stanovenej Nariadením a nepotrebné osobné údaje bezodkladne zničíme.

5. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov Vás musíme informovať o tzv. právnych základoch spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré oprávňujú prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov:

a) čl. 6 odsek 1 písmeno b) Nariadenia - plnenie zmluvy: v prípade uskutočnenia objednávky tovarov alebo služieb, plnenia povinností prevádzkovateľa v zmysle ďalších uzavretých zmlúv (napr. pracovných)

b) čl. 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia - plnenie našich zákonných povinností: pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou, alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí a pri plnení oznamovacích povinností voči inštitúciám ako sociálna poisťovňa či zdravotná poisťovňa a podobne

c) čl. 6 odsek 1 písmeno f) Nariadenia - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ: ide najmä o uplatnenie práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa, či vykonávanie obchodnej činnosti v zmysle predmetu činnosti zapísaného v obchodnom registri.

2. Dovoľujeme si dať do pozornosti, že okrem uvedených právnych základov spracúvania osobných údajov existujú v zmysle Nariadenia aj ďalšie, avšak pre vyššie uvedené účely spracúvania osobných údajov sa nevyžadujú, preto nie sú bližšie špecifikované. Nájdete ich však v článku 6 Nariadenia GDPR.

6. AKÉ PRÁVA VÁM AKO DOTKNUTEJ OSOBE PRINÁLEŽIA V ZMYSLE NARIADENIA?

1. V súvislosti s tým, že spracúvame Vaše osobné údaje, Vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať. Uplatniť Vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené nižšie.

2. Ako dotknutá osoba máte v zmysle Nariadenia tieto práva:

a) právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať - článok 7 Nariadenia: „Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie“. Toto ustanovenie je aplikovateľné jedine v prípade, ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu.

b) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osobyčlánok 15 Nariadenia: „Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a právo získať ďalšie informácie podľa článku 15 Nariadenia“.

c) právo na opravu osobných údajovčlánok 16 Nariadenia: „Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia“.

d) právo na vymazanie osobných údajov resp. právo „na zabudnutie“článok 17 Nariadenia: „Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení“.

e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajovčlánok 18 Nariadenia: „Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

· dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

· spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

· prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

· dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby“.

f) právo na prenosnosť údajovčlánok 20 Nariadenia: „Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

§ sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a

§ ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami“.

g) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajovčlánok 21 Nariadenia: „Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom“.

h) právo na to, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujúčlánok 22 Nariadenia:Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú“ .

i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava (telefonický kontakt na podateľňu Úradu +421 2 32 31 32 14, Otázky laickej a odbornej verejnosti týkajúce sa ochrany a spracúvania osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu: statny.dozor@pdp.gov.sk) článok 77 Nariadenia: „Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s týmto nariadením. Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, informuje sťažovateľa o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa článku 78“.

V Bratislave, dňa 24.05.2018

BEVOTEK, spol. s r.o.

Seberíniho 1, 821 03 Bratislava

IČO 00 685 003, DIČ: 2020305408, IČ DPH: SK2020305408

zapísaný v OR SR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 218/B

Telefónne číslo: 0903 723 791

E-mail: bevotek@gmail.com