การไปทำงานต่างประเทศอย่างปลอดภัย

(Working Abroad Safely)

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐาน แบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย

(Bay of Bengal: Regional Information Campaign to Address Irregular Migration and Promote Safe Migration Practices)


Thai version

English version


Malaysia version

Myanmar version

Indonesian version

Chittagongnian version