อาคารพระกุมารเยซู อนุสรณ์ 72 ปี

อาคารพระกุมารเยซู อนุสรณ์ 72 ปี

บาทหลวง ดร.สมจิตร พึ่งหรรษพร

ผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการโรงเรียนวัฒนานุศาสน์

นับตั้งแต่ปีแรกที่ผมมาเป็นผู้บริหารโรงเรียนวัฒนานุศาสน์

ก็ทราบว่า โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น สถานที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ

ต่อการรองรับความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน ต้องเพิ่มจำนวนห้องเรียนให้มีมากขึ้น ซึ่ง 3 ปีที่ผ่านมาผมได้พยายามจัดหาห้องเรียนเพิ่มขึ้นในทุกส่วนที่สามารถจัดหาได้แล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ความจริงแนวคิดในการสร้างห้องเรียนเพิ่มมีมาแต่สมัยที่ผ่านมาแล้ว แต่ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะสร้างที่ไหน อย่างไร รองรับเด็กนักเรียนระดับไหน เพิ่งสรุปชัดเจนเมื่อผมทำงานผ่านไปแล้ว 1 ปี ว่าจะสร้างตึกอนุบาลก่อนเป็นเฟสแรก เมื่อมีความพร้อมมากขึ้นจึงควรสร้างเฟสสองทางตึกประถมต่อไป ผมเริ่มการทำงานด้วยการย้ายอาคารศาลาพักศพไปอยู่ในบริเวณสุสานก่อน (เมื่ออาคารพักศพเสร็จก็ตั้งชื่อว่าศาลาพระเมตตา)

ขณะเดียวกันก็ปรับสถานที่เตรียมความพร้อม หาสถาปนิกออกแบบอาคารเรียนอนุบาล โดยปรึกษากับคณะกรรมการโรงเรียน สภาอภิบาลวัด ผู้บริหารและคณะครู โดยนำเสนอเป็นขั้นตอนให้ทุกคนได้รับทราบ มีการ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบตามความต้องการของโรงเรียนและชุมชน ปรึกษากับคณะกรรมการของสังฆมณฑล ก่อนสรุปเป็นมาสเตอร์แปลนให้ช่างก่อสร้าง ซึ่งสรุปได้ว่าจะสร้างอาคารอนุบาล 3 ชั้น ออกแบบโดยคุณฉัตรชัย พงศ์ไทย มีการเสนอผู้ดำเนินการก่อสร้างและประเมินราคา โดยทางสังฆมณฑลให้ช่างอนุรักษ์ แย้มนาม เป็นผู้รับเหมาและดำเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณ 48 ล้านบาท ในส่วนของโครงสร้าง ไม่รวมการติดตั้งระบบหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบางส่วนขณะก่อสร้างและการตกแต่งภายในทั้งหมด (เฟอร์นิเจอร์และแอร์)

อาคารหลังนี้ ประกอบด้วยห้องเรียนเด็กก่อนปฐมวัยและปฐมวัยรวม 15 ห้องเรียน (ทุกห้องเรียนติดแอร์) มีห้องธุรการอยู่บริเวณทางเข้าอาคาร มีร้านขายขนมสำหรับเด็ก บริเวณชั้นล่างยังมีสระว่ายนน้ำลึก 70 ซม. มีห้องน้ำและห้องอาบน้ำสำหรับเด็กและครูผู้สอน (การเรียนว่ายน้ำอยู่ในหลักสูตรของเด็กชั้นอนุบาล 2 ถึงเด็กชั้น ป.2) และมีห้องน้ำ บริการเด็กอนุบาลและผ้ปู กครองทั้ง 2 ด้านของอาคาร ตรงกลางชั้นล่างของอาคารเป็นสนามเด็กเล่นปูหญ้าเทียม บริเวณชั้น 2 นอกจากห้องเรียนแล้ว มีห้องพักครู และห้องน้ำไว้บริการสำหรับเด็กและครู บริเวณชั้น 3 มีห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้องเรียน มีห้องประชุมใหญ่ติดแอร์พร้อมเครื่องเสียง จุคนได้ประมาณ 600 คน มีห้องน้ำบริการเช่นเดียวกัน (ชั้น 3 ของอาคารเรียนทั้งเก่าและใหม่ เป็นห้องเรียนที่เตรียมไว้สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 ห้องเรียน)

การก่อสร้างเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2561 จนถึงปัจจุบันอาคารใกล้จะแล้วเสร็จ คาดว่าจะเสร็จสิ้นทั้งหมดภายในเดือนมีนาคมปี 2562

โอกาสนี้ขอขอบคุณสังฆมณฑลจันทบุรีที่สนับสนุนการพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียนวัฒนานุศาสน์ขอขอบคุณทีมงานช่างก่อสร้าง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนที่มีส่วนร่วมให้การก่อสร้างครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

@ ข้อมูลจาก : หนังสือ ว.น.72 ปี

สระว่ายน้ำลึก 70 ซม.

มีห้องน้ำและห้องอาบน้ำสำหรับเด็กและครูผู้สอน

(การเรียนว่ายน้ำอยู่ในหลักสูตรของเด็กชั้นอนุบาล 2 ถึงเด็กชั้น ป.2)


ห้องน้ำบริการเด็กอนุบาลและผู้ปกครองทั้ง 2 ด้านของอาคาร


สนามเด็กเล่นปูหญ้าเทียม

อยู่ตรงกลางชั้นล่างของอาคารเป็นสนามเด็กเล่นปูหญ้าเทียม

บริเวณชั้น 2

นอกจากห้องเรียนแล้ว มีห้องพักครู และห้องน้ำไว้บริการสำหรับเด็กและครู

บริเวณชั้น 3

มีห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้องเรียน

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนอนุบาล 46 เครื่อง

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์2

สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่1 และ 2 จำนวน 56 เครื่อง

ห้องประชุมใหญ่

จุคนได้ประมาณ 600 คน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image