พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี มุขนายกสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและเสกอาคารเรียนหลังใหม่

“อาคารพระกุมารเยซู อนุสรณ์ ๗๒ ปี” วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ด้านคุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าเฉลี่ยระดับ ดีเลิศ ผลการทดสอบทาง O-NET ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์เต็ม ๑๐๐ คะแนน มีผู้เรียนทั้งหมด ๑๐ คน วิชา ภาษาอังกฤษ ๓ คน ผลการทดสอบ NT ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์เต็ม ๑๐๐ คะแนน มีผู้เรียนทั้งหมด ๒ คน


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ปฏิทินการศึกษา วน.