โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จัดงานพิธีไหว้ครู

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา รณรงค์ เนื่องในวัดงดสูบบุหรี่โลก

โดยการ ออก นโยบาย กฏระเบียบ เขตลอดบุหรี่ภายในโรงเรียน เพื่อป้องกัน ไม่ให้นักเรียนติดสารเสพติดที่มาจากบุหรี่

โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ออกป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา

โดยการ ออกกฏระเบียบ และติดป้าย ห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาตามจุดต่างๆภายในโรงเรียน

-

-

ตรวจสุขภาพนักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาได้ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 โดยคณะแพทย์ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและคุณลักษณะที่ดีให้แก่ผู้เรียน ณ บริเวณอาคาร 3 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา


กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง

ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 2 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหารพร้อมทั้งคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2562 เพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินงานภายในโรงเรียน อีกทั้งเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ณ หอประชุมโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา


โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนเกิดความภูมิใจในความสำเร็จของการร่วมมือกันฟื้นฟูรักษาธรรมชาติด้วยตนเอง ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี