โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

http://www.wkn.ac.th