תנאי השימוש בישומון Willing app

כללי

 • ישומון זה הינו בבעלות חברת "willing app" והוא מוחזק על ידה ו/או עבורה.
 • תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות. יש לראות את הכתוב בתנאי השימוש כמתייחס לזכר ולנקבה כאחד בשינויים המחייבים.
 • תנאי השימוש דלהלן מחייבים כל מי שיבחר לבקר ו/או להשתמש (להלן "המבקר") בישומון (להלן "הישומון" ו/או "האפליקציה") בכל דרך שהיא. הכניסה לישומון והשימוש בו או במידע המצוי בו מהווים הסכמה של המבקר לתנאי השימוש המפורטים להלן.
 • חברת "willing app" (להלן "החברה") רשאית ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, לעדכן ו/או לשנות ו/או לבטל ו/או להשהות ו/או למחוק ו/או להוסיף כל חלק מתנאי השימוש (במלואם או בחלקם), ללא הודעה מראש, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של "החברה" מעת לעת. שינויים כאמור בתנאי השימוש יכנסו לתוקף עם פרסומם בישומון. המבקר בישומון מתחייב לקיים אחר כל הגבלה נוספת שתיכלל בישומון או תתעדכן בו מעת לעת. ביקור ו/או שימוש בישומון לאחר כניסתם לתוקף של שינויים בתנאי השימוש ייחשבו כהסכמה לשינויים בתנאי השימוש.
 • תחולת הדין: כל תביעה שתוגש כנגד הישומון או מי מטעמו בקשר לכל עניין הקשור בישומון או נובע מהישומון- תתברר בהתאם לדין המהותי הישראלי; וזאת אף אם כללי המשפט הבינלאומי הפרטי המקובלים בישראל מורים אחרת.

סמכות שיפוט: כל תביעה שתוגש כנגד הישומון או מי מטעמו בקשר לכל עניין הקשור בישומון או הנובע ממנו- תתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך לכך, שמקום שבתו הוא בתל אביב.

הגבלת אחריות

  • המידע המופיע בישומון נמסר אך ורק לנוחות המבקרים בישומון. המידע כפוף לכל דין. כך שבכל מקרה של סתירה בין הוראות החוק לבין המידע המופיע בישומון- יחייבו אך ורק הוראות החוק.
  • החומרים בישומון עלולים לכלול טעויות, אי דיוקים ושגיאות. "החברה" מציגה אפוא את החומרים בישומון, לרבות אך לא רק, קטעי טקסט, גרפיקה, לינקים, כמות שהם. ה"חברה" אינה מתחייבת או מציגה מצג כלשהו בדבר נכונותם, דיוקם ושלמותם של החומרים ו/או בדבר התאמתם למטרה מסוימת כלשהי ו"החברה" אינה אחראית לטעויות ושגיאות בחומרים המופיעים בישומון.
  • "החברה" אינה נותנת מצג, מפורש או משתמע מסוג כלשהו לגבי החומרים, לרבות מצג כלשהו בדבר זהותם של בעלי הזכויות בהם ו/או מצג כי החומרים אינם מפרים זכויות צד ג' ו/או מצג בדבר התאמה או אי-התאמה של החומרים למטרה כלשהי ו/או מצג כי הם חופשיים מוירוס מחשב.
  • המבקר בישומון מודע לכך שהמידע והחומרים בישומון עלולים להיות בלתי מדויקים, והוא לוקח על עצמו את האחריות לשימוש בחומרים אלה ו/או להסתמכות עליהם. בכלל זה המבקר בישומון מוותר על כל טענה, כי "החברה" או מי מטעמה היו צריכים להיות מודעים למידע הנכון, וכי היה עליהם להימנע מלפרסם את המידע כפי שפורסם.
  • "החברה" ו/או מי מטעמה לא ישא באחריות לכל הפסד ו/או נזק שאירעו עקב הביקור בישומון ו/או השימוש בישומון ו/או מהעדר יכולת להשתמש בישומון לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו באמצעות הישומון או שהופעלו כתוצאה מהשימוש בישומון לרבות יישומי אינטרנט. "החברה" תהיה זכאית לשנות ו/או לערוך את תוכן הישומון וכן למנוע את הגישה לישומון ו/או להשהותו ו/או להפסיק אחד או יותר מהשירותים הניתנים במסגרת הישומון בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של "החברה". "החברה" לא ההיה אחראית לנזק או להפסד כלשהו עקב שינוי ו/או עריכה של התוכן של הישומון ו/או מאי-יכולת להשתמש בישומון מכל סיבה שהיא.
  • "החברה" ו/או מי מטעמה לא ישא באחריות לכל תביעה או דרישה או טענה, מכל מין וסוג בכל עילה שהיא, ולכל נזק (ישיר או עקיף), המבוסס על הישומון והחומרים המופיעים בו.
  • "החברה" לא תשא באחריות לשינויים שנעשו במידע המופיע בישומון ע"י המבקר או ע"י צד ג' כלשהו.
  • אין לראות במידע שבישומון משום עצה מקצועית ואין להסתמך עליו. "החברה" אינה מעניקה יעוץ משפטי ו/או כל ייעוץ אחר בעניינים המופיעים בישומון או המשתמעים ממנו. על המשתתף לפנות לקבלת חוות דעת מבעל מקצוע בנושאים אלה.

קישורים (לינקים) לאתרים חיצוניים ולתוכן של צדדים שלישיים

  • "החברה" רשאית לכלול ישומון קישורים (לינקים) לאתרי אינטרנט המופעלים ע"י צדדים שלישיים עצמאיים שאינם שייכים ל"חברה" ואינם בשליטתה (להלן: "אתרי צד ג'"). השימוש ביישומים אלה כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים בהם.
  • הקישורים בישומון נועדו לנוחיות הגלישה של המבקר בלבד. יובהר כי בין בעלי אתרי צד ג' לבין "החברה" אין יחסים משפטיים, ואין ל"החברה" כל שליטה על החומר הנמצא ביישומים הללו.
  • "החברה" אינה אחראית לתוכן המופיע בישומון של צד ג' ואין לה שליטה על תוכנם של אתרים אלה. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' בישומון כמתן אישורן, חסות, המלצה או העדפה ע"י "החברה" לאותם אתרים, לרבות כל חומר או מידע המופיע בהם, או למוצרים המוצגים בהם. ככל שיישומים אלה מציעים למכירה מוצרים ושירותים, "החברה" אינה צד לעיסקאות אלה ולא תהיה לה אחריות כלשהי בקשר למכירת מוצרים שכאלה.
  • אם המבקר בישומון יבחר לעשות שימוש בקישורים ולבקר ביישומים של צדדים שלישיים, המבקר עושה זאת על אחריותו ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים כדי להימנע מנזק עקב הפנייה לאתר זה, ובכלל זה לנזק שמקורו בוירוס מחשב ואלמנטים פוגעניים אחרים. בכל מקרה, "החברה" לא תשא באחריות כלשהי, לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם למי שיבחר להיכנס לאתר מקושר או לאתר צד ג' כלשהו.
  • "החברה" או מי מטעמה לא תשא באחריות בגין הקישורים, אתרי צד ג', או כל הנובע מכך.
  • "החברה" אינה אחראית לכללי הפרטיות הקיימים (או שאינם קיימים) בכל אתר שכזה ו/או למילויים של כללים אלה ו/או לתוכנו של אתר כזה ו"החברה" תהיה פטורה מאחריות לכל מידע, חומר ושירותים הנכללים בו. השימוש בלינק לאתר כאמור, אין בו משום התחייבות או מצג של "החברה" כי היא ממליצה ו/או כי יש לה קשר ו/או כי היא מעודדת את המוצרים והשירותים המוצעים באותו אתר ו/או המידע הנכלל בו, ולכן "החברה" לא תהיה אחראית לכל תקלה הנובעת מהמידע המוצע באותו אתר. אותו אתר עלול להציע אבטחה בהיקף שונה וברמה נמוכה יותר מזו המוצעת בישומון זה ו/או שמדיניות הגנת הפרטיות שונה מזו המוצעת בישומון זה.

הגבלת נזקים

בכל מקרה לא תהיה "החברה", החברות הקשורות עימה או חברות בנות שלה, לרבות עובדיה ומנהליה, אחראים כלפי המבקר בישומון לכל נזק ישיר, עקיף ו/או נזק תוצאתי, בין שהוא ממוני או בלתי ממוני (לרבות אך לא רק בגין אובדן רווח, אובדן מוניטין, אובדן מידע ואובדן תוכנה וכל מידע במערכת ההפעלה של המבקר בישומון, אשר קשורים בדרך כלשהי לשימוש בישומון, בחומר, בתכנים, בפונקציות של הישומון, ובחומרים ו/או בשל אי היכולת להשתמש באחד או יותר מאלה בישומון זה או ישומון שלינק מפנה אליו), וזאת אף אם ידוע ל"החברה" או למי מטעמה על אפשרות לנזק כאמור.


מדיניות הפרטיות

מאחר ו"החברה" מכבדת את פרטיותם של המבקרים והמשתמשים בישומון שהיא מנהלת ומפעילה החליטה "החברה" לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות בישומון.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי "החברה" ביחס לפרטיות המבקרים בישומון, וכיצד משתמשת "החברה" במידע, הנמסר לה על-ידי המבקרים בישומון או הנאסף על-ידה בעת השימוש בישומון.


1. כללי

בעת ביקור בישומון "החברה" רשאית לאסוף הן מידע על המבקר בישומון. והן מידע סטטיסטי ומצטבר.

2. רישום לשירותים

חלק מהשירותים בישומון טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה ידרש המבקר למסור מידע אישי, דרכי התקשרות עימו, כתובת דואר אלקטרוני או פרטי כרטיס אשראי שברשותו. המבקר אינו חייב למסור את המידע, אולם מבלי למסרו לא יוכל להשתמש בשירותי האתר.

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים בישומון, "החברה" תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

3. מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של "החברה" ובאחריותה.

4. השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת למטרות המפורטות להלן -

  1. לאפשר להשתמש בשירותים שונים בישומון
  2. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בישומון.
  3. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  4. לצורך רכישת מוצרים ושירותים בישומון - לרבות פרסום מידע ותכנים.
  5. כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור בישומון לתחומי ההתעניינות של המבקר בישומון.

5. דיוור אלקטרוני

"החברה" רשאית לשלוח למבקרים בישומון מדי פעם, בדואר אלקטרוני, מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר למבקר בישומון רק אם המבקר ייתן את הסכמתו לכך או על פי הוראת כל דין, ובכל עת יוכל המבקר לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת דיוור ישיר אלקטרוני מ"החברה". "החברה" לא תמסור את פרטיו האישיים של המבקר בישומון למפרסמים. עם זאת, "החברה" רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המבקרים בישומון. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אישית את המבקר בישומון.


6. מסירת מידע לצד שלישי

"החברה" לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים של המבקר בישומון ואת המידע שנאסף על פעילותו בישומון אלא במקרים המפורטים להלן:

 1. אם ירכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות היישומון, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לצורך אותה רכישה.
 2. במקרה של מחלוקת משפטית בין המבקר לבין "החברה" שתחייב חשיפת פרטי המבקר.
 3. אם המבקר יבצע בישומון פעולות שבניגוד לדין.
 4. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המבקר או מידע אודותיו לצד שלישי.
 5. אם "החברה" תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג/תשתף פעולה עם גוף אחר או שפעילות האתר תתמזג עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

7. Cookies

בישומון "החברה" משתמשת ב"עוגיות" (cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בישומון, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המבקר ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שהמבקר בישומון לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים שבישומון.

8. אבטחת מידע

"החברה" מיישמת בישומון מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, "החברה" לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן אצלה.

9. שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המבקר בישומון, תפורסם על-כך הודעה בישומון.