ห้องเรียนคุณครูวิลาวัลย์ สูรย์ราช ๑/๒

คุณครูวิลาวัลย์ สูรย์ราช

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่

ข้อมูลการพัฒนาตนเอง

 • รายการอบรมและศึกษาดูงาน

 • งานวิจัยและนวัตกรรม

  • ตารางสอน DLIT สพป.นครพนม เขต 1

  • ข้อสอบออนไลน์ ตามตัวชี้วัด

สพป.นครพนม เขต 1

 • คุณภาพผู้เรียน

 • ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

 • คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

 • ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 • น้ำหนักส่วนสูงของผู้เรียน

 • แบบ ปพ.5

 • ด้านการปฏิบัติตน

 • วินัยและการรักษาวินัย

 • คุณธรรม จริยธรรม

 • จรรยาบรรณวิชาชีพ

 • การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 • จิตวิญญาณความเป็นครู

 • จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู

ด้านการปฏิบัติงาน

 • การจัดการเรียนการสอน

 • การบริหารจัดการชั้นเรียน

 • การพัฒนาตนเอง

 • การทำงานเป็นทีม

 • งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา

 • การใช้ภาษาและเทคโนโลยี


แนะนำครูวิลาวัลย์
ประวัติแดงPDF.pptx
สมุดเยี่ยม (การตอบกลับ)
สำเนาของ สมุดนิเทศ (การตอบกลับ)