Omgeving

De invloed op omliggende straten

Verkeer is net als water. Als je ergens het verkeer vermindert wordt het ergens anders meer. Er is dus goed onderzocht of er geen grote ongewenste effecten zijn op de veiligheid en het verkeer in andere straten.

Met verkeerssimulaties is onderzocht wat de invloed is van het instellen van éénrichtingverkeer tussen Ceramstraat en Halmaheiraplein. Met dit model is de verwachte situatie in 2030 doorgerekend als er niets gebeurt (blauwe kolommen in grafiek) en als het plan wordt uitgevoerd (rode kolommen).

Er is ook een variant doorgerekend, waarbij er een knip bij de Denpasarstraat wordt gemaakt, zodat daar het autoverkeer helemaal wordt geblokkeerd. Dat had een grote invloed op de omgeving, dus daar is van afgezien.

Het model laat zien dat er verder geen grote effecten op omliggende straten worden verwacht.

Verkeerssimulaties aantal auto's.pdf

Het effect op de Ceramstraat is groot.

Uit de simulaties blijkt ook dat er twee keer zoveel verkeer van het Halmaheiraplein de Bankastraat in rijdt dan er uit gaat. Daarom is het effect van het éénrichtingverkeer groot.

Er is ook gekeken naar de verkeersstroom richting het kruispunt bij het Sumatraplein. Dat neemt toe van 1030 naar 1530 auto's per etmaal. De andere rijrichting neemt ook iets toe.

De Reeweg Oost is door de gemeente aangewezen als ontsluitingsweg, waar 50 km per uur mag worden gereden. De Bankastraat is een erftoegangsweg. De afgenomen verkeersintensiteit in de Bankastraat past beter bij een 30 km weg. De inrichting van de Reeweg Oost is zodanig dat de verwachte extra verkeersdrukte geen problemen oplevert.