ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ/ข่าวกิจกรรม

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ

“ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 6”

เรื่อง การจัดการบัณฑิตไทย

ภายใต้ประชาคมโลกเปลี่ยน

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรณาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.sskru.ac.th/2017/

หรือติดต่อ โทร. 04561 7982

หรือเข้าไปที่ www.srru.ac.th

โทร 044-041620

ต่อ 22,23

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2/2561

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2558

ภาพกิจกรรม

แนะนำSRRU

ปฏิทินกิจกรรมกรุณาสละเวลาในการประเมิน การใช้งานเว็บไซต์