ผลงานโครงงานคุณธรรมผ่านเว็บ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
Web Based Moral Project 2023

ผลงานโครงงานคุณธรรมผ่านเว็บ ปีการศึกษา 2565

ห้องป.6/1   กลุ่มที่ 1   กลุ่มที่ 2   กลุ่มที่ 3  กลุ่มที่ 4  กลุ่มที่ 5  กลุ่มที่ 6  กลุ่มที่ 7

ห้องป.6/2   กลุ่มที่ 1   กลุ่มที่ 2   กลุ่มที่ 3  กลุ่มที่ 4  กลุ่มที่ 5  กลุ่มที่ 6 

ห้องป.6/3  กลุ่มที่ 1   กลุ่มที่ 2   กลุ่มที่ 3    กลุ่มที่ 4   กลุ่มที่ 5   กลุ่มที่ 6
                กลุ่มที่ 7   กลุ่มที่ 8   กลุ่มที่ 9    กลุ่มที่ 10   กลุ่มที่ 11   กลุ่มที่ 12

ห้องป.6/4  กลุ่มที่ 1   กลุ่มที่ 2   กลุ่มที่ 3    กลุ่มที่ 4   กลุ่มที่ 5   กลุ่มที่ 6
                 กลุ่มที่ 7   กลุ่มที่ 8   กลุ่มที่ 9    กลุ่มที่ 10   กลุ่มที่ 11   กลุ่มที่ 12

ห้องป.6/5  กลุ่มที่ 1   กลุ่มที่ 2   กลุ่มที่ 3    กลุ่มที่ 4   กลุ่มที่ 5   กลุ่มที่ 6
                กลุ่มที่ 7   กลุ่มที่ 8   กลุ่มที่ 9    กลุ่มที่ 10   กลุ่มที่ 11   กลุ่มที่ 12