เลขที่ นักเรียน ที่ไม่ยืนยันการสมัครชุมนุม

ระบบยืนยันการสมัครกิจกรรมชุมนุม

สแกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิก ลิงก์

https://forms.gle/RRLsm1jwPb5r4Gtw6

ระบบเปิดรับการสมัครเวลา 14.20 น.

วันที่ 24 พ.ค.66 เป็นต้นไป

มีนิสัยรักการทำงานประดิษฐ์

รับ นร.ที่มีความสนใจในสวนแก้ว  และสวนถาดชื้น

เป็นนักเรียนที่สนใจเข้าเรียนแพทย์ ทันตฯ เภสัช

 กายภาพฯ และสาขาสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

รับ ม.ต้น 15 คน  ม.ปลาย 10 คน

มีความชื่นชอบในคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

มีความสามารถทางมายากล

รับเฉพาะ นักเรียน ม.2 และ ม.5  

 คือชุมนุมคำคมเดิม

นักเรียนมีความสนใจในทักษะการพูด การเป็นพิธีกร 

นักจัดรายการวิทยุ และงานประชาสัมพันธ์

เป็นนักเรียนที่มีความมั่นใจ 

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีจิตบริการ

รับเฉพาะนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น

รับเฉพาะนักเรียนที่เป็นสารวัตรนักเรียน

รับนักเรียนม.ปลาย เพื่อเตรียมตัวสอบHsk 

ต่อยอดการสมัครทุนการศึกษาต่อมหาลัยที่จีนและไทย

รับเฉพาะห้องแผนภาษาจีน

นักเรียนที่สนใจทำงาน To be เท่านั้น

รับนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการฝึกภาษาอังกฤษ

เพื่อต้องการเรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆในห้องวิทยาศาสตร์

รับนักเรียน ตั้งแต่ ม.2 - ม.5

 รับ ม.ต้น​ ไม่เกิน​ 10​ คน​

 ม.ปลาย​ ไม่เกิน​ 10​ คน

รับแผนการเรียนวิทย์-คณิต (ม.4-6)

นักเรียนต้องมีพื้นฐานการเล่น STACK

นักเรียนที่ชอบการถ่ายรูปพรรณไม้ 

สามารถใช้โปรแกรม ppt.ได้ 

ไม่รับนักเรียน ม.2 ที่เรียนวิชาเพิ่มเติม

 นักดาราศาสตร์

นักเรียนที่ตั้งใจและสนใจทำโครงงานคอมพิวเตอร์ และมีพื้นฐานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รับนักเรียนที่เป็นเด็กดีมีความประพฤติเรียบร้อยและมีจิตสาธารณะ 

รับเฉพาะนักเรียนระดับ ม.5-ม.6

นักเรียนที่สนใจการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 

หรือสื่อนำเสนอประเภทต่างๆ อาทิเช่น แบนเนอร์ โปสเตอร์ อินโฟกราฟิก หน้าปก Portfolio 

การเลือกใช้สีและความหมายของสี 

นักเรียนที่สนใจความรู้เรื่องภัยคุกคามในคอมพิวเตอร์-การป้องกัน,มารยาทในการใช้สื่อ,พรบ.คอมพิวเตอร์

รับ นร. ที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ การออกแบบ และคอมพิวเตอร์

มี  Labtop ส่วนตัวจะดีมาก

รับเฉพาะนักเรียน

สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

ต้องมีความสนใจและมีใจรักทางด้านศิลปะ ต้องมีตัวอย่างภาพผลงานศิลปะที่เคยทำมาแสดงในวันที่มาสมัครเข้าชุมนุม เช่น ภาพถ่ายผลงานศิลปะที่เคยทำรูปแบบใดก็ได้ หรือภาพผลงานจริงที่ทำ  หรือหลักฐานการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านศิลปะ เช่น ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน หรือเกียรติบัตร หรืออื่นๆที่แสดงได้ว่าสนใจทางด้านศิลปะจริงๆ

เข้าชุมนุมนี้ต้องเป็นนักดนตรี

วงโยธวาทิตของโรงเรียน อย่างน้อย 3 ปี

เป็นนักเรียนวงโยธวาทิต

นักเรียนที่จะสามารถลงทะเบียนในชุมนุมฯ  ต้องมีคุณสมบัตดังนี้

1. นร. ระดับชั้น ม.1  และ ม.4  ต้องแสดงผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมด้านหุ่นยนต์และ/หรือ ระบบอัตโนมัติ  รวมทั้ง  นร. โควต้าหุ่นยนต์

2. นร. ระดับชั้น ม.2 -3  และ ม.5-6  สงวนสิทธิ์สำหรับนักเรียนที่เป็นสมาชิกทีมหุ่นยนต์เดิมที่เข้าร่วมการในรอบปี  พ.ศ.  2565 -2566

หมายเหตุ  ในส่วนของ  นร. ที่นอกเหนือจากนี้ขอพิจารณาเป็นรายบุคคล

นร.ที่ชอบและสนใจในงานศิลปะ หรือมีควาามสามารถพิเศษด้านศิลปะ 

เช่น วาด ปั้น แกะหนังตะลุงได้ 

ร้อยลูกปัดมโนราได้ ทำมัดย้อม

 ทำผ้าบาติกได้ เป็นต้น 

นร.ที่ชอบและสนใจในงานศิลปะ หรือมีควาามสามารถพิเศษด้านศิลปะ

 เช่น วาด ปั้น แกะหนังตะลุงได้ 

ร้อยลูกปัดมโนราได้ ทำมัดย้อม

ทำผ้าบาติกได้ เป็นต้น 

นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านการรำ การเต้น หรือนักเรียนที่มีความสนใจในการแสดงนาฏศิลป์

เป็นนักเรียนที่มีจิตอาสา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น

เป็นนักเรียนที่มีจิตอาสา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น

เป็นนักเรียนที่มีจิตอาสา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น

1.อายุ 15 ปีขึ้นไป 

2.เมื่อเป็นสมาชิกชุมนุมแล้วจะต้องสมัครเป็นสมาชิก กอช. 

3.สามารถนำเสนอ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ด้วยรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการออมกับ กอช. ให้กับนักเรียนในโรงเรียนได้

4.มีนิสัยรักการออมและมีเจตคติที่ดีต่อการออมกับ กอช.

5.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานและอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

เฉพาะนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม

เฉพาะนักเรียนม.ปลายเท่านั้น

ขอนักเรียนที่มีความตั้งใจและรับผิดชอบ

นักเรียนที่สนใจความเป็นท้องถิ่นเมือง

ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน (ชาย หญิง ไม่จำกัด)

เฉพาะนักเรียนที่เล่นวอลเลย์บอลได้ หรือเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอล

รับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,4,5,6

นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเทควันโด เปตอง คาราเต้โด และรักในอาชีพพยาบาล