ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O - Net)

ปีการศึกษา 2559 - 2561

onet 61-3.pdf