ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

ปีการศึกษา 2559 - 2561

nt61-1.pdf