โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 

(บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์)