ศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น จ.ร้อยเอ็ด

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

เทศบาลนครขอนแก่น