ประชุมสภา

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทกจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 รายละเอียด

อบรมอาชีพ

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทกจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน รายละเอียด

อบรมคุณธรรม

31 สิงหาคม 2561 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนวัดกรับพวง โรงเรียนวัดวังอิทก และโรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ เข้าร่วมโครงการ และได้นิมนต์พระครูอุภัยโกศล เจ้าอาวาสวัดกรับพวงเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ รายละเอียดรูปกิจกรรม