ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา

เรื่อง การตรวจสอบผลการเรียนรายบุคคลของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1

1️⃣.สามารถเข้าตรวจสอบได้ที่ระบบ SGS โดยใช้เลขประชาชน 13 หลัก และรหัสประจำตัวนักเรียน

2️⃣.สามารถเปิดเข้าระบบ ตรวจสอบผลการเรียนตั้งแต่เวลา 18.00-06.00 ของทุกวัน

3️⃣.รบกวนคุณครูที่ปรึกษาแจ้งนักเรียนทุกคนในห้องที่ท่านรับผิดชอบดูแล

ตรวจสอบผลการเรียน คลิกที่นี้

#นักเรียนคนใดเข้าระบบไม่ได้ แจ้งที่งานทะเบียนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

[ดาวน์โหลดตารางสอบ ม.1-3 ],[ ดาวน์โหลดตารางสอบ ม.4-6 ,แก้ไขวันที่ 22 ก.ย.2522]

นายวมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี
2564 โดยสมาคมผู้บริหารแห่งประเทศไทย
ณ โรงแรม miracle grand convention hotel

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม.ขอนแก่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันโครงงานปัญญาประดิษฐ์ ชั้น ม.ปลาย รายการ Thailand Manual Robot Challenge 2022 ณ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร วันที่ 9-10 กันยายน พ.ศ.2565 #TMRC2022

mor6

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ผ่านการคัดเลือกโค้วต้าเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ป้ายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนแวงน้อยศึกษา

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2565 โรงเรียนแวงน้อยศึกษานำโดย นายสมเกียรติ หาแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษา ได้ต้อนรับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น นายศักดา ชัยภัย ที่ได้เดินทางออกตรวจเยี่ยม ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่โรงเรียนสหวิทยาเขตแวงศิลาทอง และให้แนวทางการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษา

คลิกชมภาพทั้งหมด


อีกหนึ่งในความภูมิใจของชาวแวงน้อยศึกษา

นายวมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 จัด โดยสมาคมผู้บริหารแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม miracle grand convention hotel


เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักในเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ให้กำเนิด มีการจัดกิจกรรม การรำถวายพระพร ร้องเพลงประสานเสียง ของนักเรียน และการมอบรางวัลแม่ดีเด่น ชมภาพกิจกรรม

วันที่ 7-9 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 สหวิทยาเขตแวงศิลาทอง สพม.ขอนแก่น “ จัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา นักเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬานักเรียน” โดยการนำของ นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา (ประธานสหเขตวิทยาเขตแวงใหญ่) พร้อมด้วยผู้บริหาร คุณครู คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนแวงน้อยศึกษา ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

[ชมวีดีโอภาพมุมสูงกิจกรรมการแข่งกีฬา สหวิทยาเขตแวงศืลาทอง]

วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา (สหวิทยาเขตแวงศิลาทอง) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น “ จัดพิธีไหว้ครู และทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนแวงน้อยศึกษา ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน ๔๘ ปี” โดยการนำของ นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษาพร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร คณะคุณครู นักเรียนโรงเรียนแวงน้อยศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนร่วมประกอบพิธีทำบุญโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการได้มอบเกียรติบัตรครูดีศรีแวงน้อย ให้กับคณะคุณครู มอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน ๗๐ ทุ

[ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม]

โครงการการอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การพัฒนาครูเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.9 ข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 28-29 พ.ค. 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนแวงน้อยศึกษา [ดาวน์โหลด ภาพการอบรม]

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา (สหวิทยาเขตแวงศิลาทอง) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น “รับการประเมินประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 โดยคณะกรรมการจาก สมศ. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์เต็มรูปแบบ Zoom Live Streaming ” โดยการนำของ นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะคุณครู และนักเรียนโรงเรียนแวงน้อยศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาศึกษานิเทศก์ ผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแวงน้อย และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ร่วมรับฟัง และตอบประเด็นคำถามจากคณะกรรมการ การชี้แจงแนวทางการประเมินจากคณะกรรมการ การพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนจากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ WAENGNOI MODEL ผ่านวีดิทัศน์ และการนำเสนอในแต่ล่ะมาตรฐานการจัดแสดงหลักฐานร่องรอยตามมาตรฐานการรับชมภาพบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนคณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ ห้องสมุดไอที สภาพแวดล้อมของโรงเรียน [คลิกชมภาพกิจกรรม]


วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

วันที่ 24 -27 เมษายน 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขยายผลอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน(อสศม.)เพื่อรองรับการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID -19) ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก


วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565

นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา ได้เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัติ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมงานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว จัดโดยอำเภอแวงน้อย วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กรทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกรชาวอำเภอแวงน้อย และสภาวัฒนธรรม การจัดงานในครั้งนี้ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม.ขอนแก่น ได้ร่วมแสดงในพิธีรำเปิดงาน พิธีรำบวงสรวง การจัดนิทรรศการนวัตกรรมเรียนรู้สู่ชุมชนการแสดงดนตรีพื้นเมือง และชุมนุมการบันทึกภาพวีดีโอ ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คณะกรรมการตรวจกำกับติดตามโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนตามแนวทางและมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น โดยมีนายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา และคณะคุณครูให้การตอนรับและร่วมรับฟังข้อแนะนำจากคณะกรรมการตามรายการแบบประเมินตนเองของสถานศึกษา 17 ข้อ และแนวทางการประเมิน เพื่อรองรับการเปิดเรียนของสถานศึกษาของจังหวัดขอนแก่น 11 ข้อ


23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคลายสวรรคคต พระบาทสมเด็จพรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีส่วนงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนข้าราชการทุกหมู่เหล่า และภาคประชาชนชาวอำเภอแวงน้อย เพื่อน้อมเกล้าฯ รำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่าง ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

คลิกชมภาพทั้งหมด


อบรมแกนนำชมรม To be number one


สาธารณสุขอำเภอแวงน้อยร่วมกับโรงเรียนแวงน้อยศึกษา โดยนายคเชนทร์ ชาญประเสริฐ ผู้อำนวยการสาธารณสุขอำเภอแวงน้อย และนายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม To be number one ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน และเยาวชนเป็นแกนนำในการต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและการอบรมครั้งนี้โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙

คลิกชมภาพทั้งหมด


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔


เมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา นำโดยนายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้จัดงานวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 47 ปี และ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูถึงผู้ก่อตั้งโรงเรียน และผู้ที่ทำประโยชน์คุณงามความดีด้านการศึกษาให้กับโรงเรียน ซึ่งในพิธีมีการทำบุญตักบาตพระสงฆ์ โดยพระคุณเจ้าได้มอบทุน และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาวงดนตรีพื้นบ้านให้กับโรงเรียนเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท และมอบทุนการศึกษาของทางโรงเรียน ทุนการศึกษาจากคุณครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษาไให้กับนักเรียนที่มีการเรียนดี ทุนทำความดีมีจิตสาธารณะ คลิกชมภาพทั้งหมด


การนิเทศ กำกับ ติดตามการบริหารจัดการศึกษา


วันจันทร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา โดยนายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการนิเทศตรวจพื้นที่บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืัอไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการเตรียมความพร้อมการเปิด ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น คลิกชมภาพทั้งหมด


ประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการบริหารจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
วันที่อังคาร ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา โดยนายสมเกียรติ หาแก้ว พร้อมด้วยฝ่ายผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Meet เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ จากสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ซึ่งโรงเรียนแวงน้อยศึกษาเป็นโรงเรียนปลายทางโดยมีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเป็นโรงเรียนต้นทาง และเป็นฐานการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และรายวิชาเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ผ่านระบบออนไลน์ คลิกชมภาพทั้งหมด
ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันที่จันทร์ ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา นำโดย นายสมเกียรติ หาแก้ว พร้อมด้วยฝ่ายผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา กำหนดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เพื่อชี้แจ้งแนวทางการพัฒนาโรงเรียน ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา นโยบายการจัดการศึกษาช่วงเปิดเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโร่นา (Covid-19) คลิกชมภาพทั้งหมด