Projekt „Knižnice pre vzdelávanie 50 plus“

Knižnice prešli za posledné desaťročia radikálnymi zmenami. Aj keď stále ponúkajú predovšetkým knižný fond, spôsob knihovníckej práce ovplyvnila elektronizácia a automatizácia pracovných postupov, ako aj spôsob sprostredkovania informácií. Neodmysliteľnou súčasťou činnosti knižníc je popularizácia literatúry a ich tvorcov, ale aj neformálne vzdelávacie aktivity pre širokú verejnosť.

Knižnice vždy akceptovali spoločenskú potrebu a tomu prispôsobovali tematické zameranie výchovno-vzdelávacích a voľnočasových aktivít. Takou je aj problematika celoeurópskeho starnutia obyvateľstva , ktorá je dôvodom spracovania strategických a koncepčných materiálov v medzinárodnom, národnom i regionálnom kontexte. V týchto materiáloch sa pracuje so slovným spojením „aktívne starnutie“ . Práve aktívne starnutie je témou projektu, ktorý pod názvom „Knižnice pre vzdelávanie 50 plus“, bol schválený v rámci programu ERASMUS+ v roku 2016. Iniciátorom myšlienky bola Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, ktorá oslovila zahraničných partnerov v Čechách a v Maďarsku. Výzvu na spoluprácu prijali Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostrave a Župná a mestská knižnica II. Františka Rákócziho v Miskolci (II.Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc). Spoločným znakom partnerských knižníc sú ich regionálne kompetencie vrátane starostlivosti o regionálne dokumenty.

Trvanie projektu je vymedzené od 1.11.2016 do 31.10.2018.

Dotácia z fondov Európskej Únie vo výške 58 750,-€ je určená na výmenu skúseností pracovníkov knižníc v rámci 2 sérií mobilít, ktorých cieľom je v prvej časti projektu analýza činností knižníc a využitie ich potenciálu pri spracovaní systematického neformálneho vzdelávania pre vybranú vekovú kategóriu . Týchto mobilít sa zúčastnia 4 pracovníci z každej knižnice a v každej z partnerských knižníc bude trvať 5 pracovných dní. Výstupom projektu bude spracovanie návrhu tematických vzdelávacích cyklov, ktorých pilotné aktivity neformálneho vzdelávania 50 plus sa zrealizujú u každého partnera v období od 1.9.2017 do 30.6.2018. V tom istom období sa uskutoční 2. séria 5 dňových mobilít, opäť v každej z partnerských knižníc, ktorých sa zúčastnia 2-3 pracovníci z každej knižnice. Na celý priebeh projektu dohliada manažment projektu, ktorý pozostáva z 2 zástupcov partnerských knižníc .

Aké sú očakávania od realizácie projektu ?

  1. Komplexný pohľad na činnosť knižníc v blízkych štátoch a špecifiká , ktorými sa navzájom partneri projektu môžu inšpirovať.
  2. Analýzou podmienok a možností knižníc si partneri zvolia také vzdelávacie aktivity, ktoré sú pre ich zameranie, technické a priestorové možnosti najoptimálnejšie.
  3. Každý z projektových partnerov si môže zvoliť iný prístup pri výbere tematického zamerania i foriem vzdelávania , čím ponúknu širšiu škálu možností, v súlade so stavom doterajších aktivít v oblasti neformálneho celoživotného vzdelávania a s dôrazom na vekovú kategóriu 50 plus.
  4. Pilotné neformálne vzdelávacie aktivity a skúsenosť pri ich organizovaní, ako aj komunikácia partnerov, obohatia ponuku aktivít pre širokú verejnosť a vytvárajú platformu aj na prípravu koncepčno-metodického dokumentu v kontexte celoživotného vzdelávania verejnosti v rámci knižníc s dôrazom na fakt starnutia populácie v európskom priestore.