VZ99

Tên công ty: VZ99

Website: https://vz99web.vip/

Địa chỉ: San Miguel by the Bay Esplanad Bay City, Pasay, 2148 Metro Manila, Philippines

Thành Phố: Pasay

Tỉnh: Metro Manila

Mã bưu điện: 2148

Email: nguyenhuyenhaithinh@gmail.com

Số điện thoại: +639062298572

Lĩnh vực: Business Center

Mô tả VZ99: VZ99 - Trang chủ chính thức nhà cái uy tín minh bạch nhất Châu Á được hoạt động tại Việt Nam. Khuyến mãi khủng. Link đăng kí vz99web mới nhất!

Link logo: http://vz99web.vip/wp-content/uploads/2022/03/vz99logo.jpg

Google Maps https://goo.gl/maps/7g6jGyNwqHUSR1wV7

Google Business https://vz99webvip.business.site/

Google Sites: https://sites.google.com/view/vz99web/

Google Folder:

https://drive.google.com/drive/folders/1Y1hA2Ov-T13aLHbwAQf69nDK502KdhMu?usp=sharing

Google Docs:

https://docs.google.com/document/d/1NFYFo3p2WIjt10I7S2XBurv6OYnLzgMeg85CAhWfPu4/

Google Sheets:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QNrOChQ_-GwKIQO1w-SE65SwgE0cH17mjzpQp5rTjOM/

Google PDF: https://docs.google.com/presentation/d/1_TO-HXZPNC3pijL2DnlbqNQDK3voZdlvai-htikwMvc/

Google My Maps: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1NlUXGHoVAP5Qre7FlNF3Qj1dU6HXLnn6&ll=14.537362087589015%2C120.98743860000003&z=18

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=a6m4I1MAAAAJ

Google Drawings:

https://docs.google.com/drawings/d/1jda5cgM4g6OA2NFJWqhzKz_wIXNktMSv1A82NGjs1iM/

Google Jamboard:

https://jamboard.google.com/d/16IotBtAV7erhZCrYEFUJkgVcTFtXWZfAzLPu0_jqj00/viewer

Google Form: https://docs.google.com/forms/d/19_xt6pMTlPqCRKzbIbUDp2ywyRcrwi8d3ydiK37GTBk/

Google Calendar: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=nguyenhuyenhaithinh%40gmail.com&ctz=Asia%2FManila


VZ99 Nhà cái hàng đầu Châu Á