โครงสร้างหลักสูตร

 • จำนวน 3 รายวิชา (รวมเวลา 15 ชั่วโมง) ดังนี้
  รายวิชาที่ 1
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยแนวคิดเชิงนวัตกรรม
  (5 ชั่วโมง)
  รายวิชาที่ 2 การขับเคลื่อนการศึกษาเพื่ออนาคตด้วยนวัตกรรม
  การบริการภาครัฐ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
  และการคิดเชิงออกแบบ
  (5 ชั่วโมง)
  รายวิชาที่ 3 การออกแบบแผนการนิเทศการศึกษา (5 ชั่วโมง)

ระยะเวลาดำเนินการพัฒนา

รูปแบบการพัฒนา

 • ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม ZOOM

กลุ่มเป้าหมาย และคุณสมบัติผู้เข้ารับการพัฒนา

 • จำนวน 80 คน

 • เป็นศึกษานิเทศก์ระดับชำนาญการ และศึกษานิเทศก์ที่ยังไม่มีวิทยฐานะ
  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • สามารถเข้ารับการพัฒนาได้ตลอดหลักสูตร ตามระยะเวลาที่กำหนด
  และสถาบันฯ จะมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านเกณฑ์การพัฒนาตามหลักสูตร

 • การประกาศรายชื่อจะพิจารณาจากผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนา
  ตามลำดับก่อนหลัง

วิทยากร

 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA

 • มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระยะเวลารับสมัคร และการประกาศรายชื่อ

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 25 สิงหาคม 2564

 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา ทาง Website www.nidtep.go.th
  ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564

ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนา

ลงทะเบียนแจ้งรายชื่อ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564