Over ons

Onze missie

De vzw Vrienden van Fort Breendonk werd officieel opgericht op 8 mei 2015. Een symbolische dag: 70 jaar eerder, op 8 mei 1945 capituleerde nazi-Duitsland, waarmee een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.

Conform zijn statuten heeft de vereniging als doel:

  • het via socio-culturele en pedagogische initiatieven sensibiliseren van een zo ruim mogelijk publiek voor de waarde van de historische site van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk en de er aan verbonden geschiedenis, in het bijzonder geplaatst binnen de hedendaagse maatschappelijke context en het thema van de mensenrechten;
  • het bijstaan van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk bij het verwezenlijken van zijn doelstellingen, zoals vervat in de wet van 19 augustus 1947, artikel 3:

1° te waken over de bestendige bewaring van de gebouwen en werken van het Fort, alsook van de bij artikel 2 voorziene voorwerpen;

2° alle nuttige maatregelen te nemen opdat het aandenken van het Fort van Breendonk alsook van de gebeurtenissen die er plaats vonden, levendig blijven in de geest van de Natie, haar burgerzin aanwakkere en de vaderlandslievende opvoeding van de jeugd bevordere.

De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijd volledig zullen worden bestemd voor haar doel. Zij mag haar medewerking verlenen aan en zich interesseren voor alle activiteiten die aansluiten op haar doelstellingen.

De volledige oprichtingsstatuten van de vzw kunt u hier raadplegen.

Bestuur

Het bestuur van de vzw Vrienden van Fort Breendonk is op heden als volgt samengesteld:


Voorzitter

NN

Ondervoorzitter

François Elseviers

Secretaris

NN

Penningmeester

Herbart Beyers

Bestuursleden

Dirk De Cuyper

Wendy Diricx (= cateringverantwoordelijke)

Rodolphe Plissart de Brandignies

Luc Smedts

NN (= materiaalmeester)

Vrijwilligers

Sabina Constant

Geert Debuyser

Peter Defoor

André Donie

Roger Emmerechts

Vera Grieten

André Reyntiens

Jacques Sweers

Nico Theunissen

Monique Van De Vreken

Greet Vermeulen

Ere-leden

James M. Deem


De Algemene Vergadering van de vzw bevat twee waarnemers van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk en twee stemgerechtigde afgevaardigden van de Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden, aangevuld met personen en organisaties die thematisch verbonden zijn met het fort en zijn geschiedenis (8 Mei Comité regio Mechelen, Auschwitz Stichting).

Het logo van de Vrienden

Het logo van de vzw Vrienden van Fort Breendonk werd ontworpen door mede-oprichter en toenmalig voorzitter Kevin Polfliet in samenspraak met de stichtende leden van de vereniging en door hen goedgekeurd in de bestuursvergadering van 16 juni 2015. Het draagt de symboliek uit van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk:

  • De rode driehoek als symbool van de Politieke Gevangenen
  • De B van Breendonk en België
  • De kleuren zwart, geel en rood verwijzend naar België
  • De prikkeldraad die verwijst naar Breendonk en alle concentratiekampen
  • De prikkeldraad die een 'V' vormt, voor Vrede, Vrijheid en Victory

Van het logo werden twee versies aangemaakt, één in het Nederlands en één in het Frans.